Velké proroctví Sibyly, královny ze Sáby

---

..interní odkazy, které úzce souvisí s tématem

TIP: Zákon Rita aneb Nepřipouštějte cizozemcům k dcerám vašim.. DOPORUČUJI RODIČŮM PŘEČÍST

TIP: 2014 - rok "zrcadla", 2015, 2016 ..a co bude dál?

---

Kniha vydaná v roce 1939. Po jejím přečtení si můžeme jen říct. to snad ani nemůže být pravda. Do nejmenších detailů popsána dnešní doba. Tohle překonává i Nostradama.

                                               Kdo byla královna Sibyla Kumana? Žila asi v letech 970 až 870 před Kristem, bližší data jejího života nejsou známa. Původním sídlem této královny bylo území Sába v Arábii, odkud se jí dostalo přívlastku královna ze Sáby. Proslavila se tím, že vykonala dalekou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství. Její proroctví se zachovala pro dnešní dobu. Opravdu, splnilo se mnohé co tato moudrá žena předpověděla. Vynálezy, pokrok, letadla, auta, podmořské čluny, bitevní lodě – jak se se vším člověk pomaloučku seznamoval vždycky zněl hlas lidu:“Sibyla to předpověděla!“

Kdo byla královna Sibyla Kumana?

Žila asi v letech 970 až 870 před Kristem, bližší data jejího života nejsou známa. Původním sídlem této královny bylo území Sába v Arábii, odkud se jí dostalo přívlastku královna ze  Sáby. Proslavila se tím, že vykonala dalekou cestu  ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství. Její proroctví se zachovala pro dnešní dobu. Opravdu, splnilo se mnohé co tato moudrá žena předpověděla. Vynálezy, pokrok, letadla, auta, podmořské čluny, bitevní lodě – jak se se vším člověk pomaloučku seznamoval vždycky zněl hlas lidu:“Sibyla to předpověděla!“

A nyní k jednotlivým částem proroctví:

Přijde doba úpadku

Ženy svých sukní odloží a sukněmi mužů se odívati budou. Nápojů opojných užívati budou, takže jejich plodnosti ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude. A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne. Tyto děti pak nebudou více potomky míti…..Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají….přijde doba kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou, kdy matky dcery své do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak obývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly. Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti…..přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů Hospodina, aby i chod země ovládl…..a v tom čase se nespokojí člověk s tím, že zneužije díla Hospodina pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato jemu podmaněna byla. Člověk vytvoří něco co předčí svět i člověka. Vidím ono divné zvíře vytvořené z kusů kovů člověkem …..nebude však člověku stačiti ani tento svět, a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným bude se snažiti odletěti s tohoto světa a tam  někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměnit by nemohl…..

Země Evropa

Původ všeho zla, vší bídy a hladu, původ otroctví a lidských záští jest nutno hledati jenom v zemi Evropě. Evropané dobudou nade všemi národy po mnoho let nadvlády, ale jednou přijde doba, kdy Evropanům nebude patřiti ve skutečnosti ani celá Evropa, neboť i kus této bude Evropanům národem od východu zabrán…. Evropané budou nositeli myšlenek východních, ale nebudou moci nikdy uskutečniti, neboť duševně nedosáhnou nikdy té vůle a síly, jako národové ze zemí, v nichž slunce prvý svit dává….toť zákon vesmíru, že ten, který je slunci a hvězdám nejblíže, vždy více dokáže než ten, k němuž slunce a hvězdy daleko mají. Nad Evropou svítí hvězdy, které se čas od času mění, a proto Evropa změní každé století svou tvářnost…..Vládvové Evropy nebudou nikdy moci řici, že jejich rod bude vždy vládnoucím, neboť žádný rod v Evropě nebude vládnouti déle než sedm generací. Pak zajde. A tak jako prvá generace každého rodu bude vlídně přijata lidem, tak bude každá generace v nichž vládla, týmž lidem vyhnána. Proto říkám, tak jak to dnes ve hvězdách psáno vidím, že všichni vládcové různých zemí Evropy vždy ve vyhnanství a zapomenutí zemrou…..

Konec Evropy (Západu)

Nejhorší boj, který Evropa povede, bude boj mezi východem a západem…..Mnohé evropské země budou míti v těch dobách takovou moc a sílu v zemích východních, že ani na vlastní zemi tolik moci mít nebudou….Evropané budou míti v zemích východních svá vojska, budou míti tam svá knížata, budou nutiti lid, aby mluvil jejich jazykem…..pod záminkou vysvobození východních zemí z temna…..na Východě již bylo světlo v té době, kdy v Evropě byla ještě tma! Východ zůstane věrný čisté pravdě, ale Západ, tedy Evropa, si pravdu upraví podle své potřeby….nepodaří se jim nikdy, aby si podrobili srdce malého východního člověka, srdce nikdy nepodrobíš zbraní!…. naprosto zbytečně půjdou Evropané do zemí východních, aby si je podmanili…..zbytečně budou prolévati svou vlastní krev, zbytečně budou mařit a plýtvat svými silami…..budou míti na zemi stále peklo….národové žlutí budou míti zbraně o nichž se nikdy nikomu nezdálo…..kde vezmou východní národové tyto zbraně? Od těch, kteří tvrdili, že jsou nositelé světla…..Téměř dva tisíce let v té době uplyne od narození Mesiáše, téměř dva tisíce let budou moci národové o Jeho učení přemýšleti a přece budou povahově horšími, než lidé, kteří čtyři tisice let před nimi žili…..

Žluté nebezpečí

Všichni evropští otrokáři se sejdou dohromady, aby vytvořili válečný plán na dobytí Východu a přijdou s maskou záchranců k jednomu za žlutých kmenů a budou ho štváti proti druhému národu žlutému. Žluté národy nebudou zaháleti a i když budou několik let mezi sebou válčiti, přece konečně se dohodnou. Poznají, že všechny ty, války které mezi sebou  vedly byly výsledkem lstivosti Evropanů. Po období nejkrutějších náporů národů východních proti sobě nastane konečně jasno a vystřízlivění. V Asii bude klid.

Poslední evropská válka

Podle slov proroků bude se k této nové válce připravovati plných dvacet let od té doby, kdy byla v Evropě poslední velká válka. Tato válka bude válkou poslední! Satanáš v ní dá lidem do ruky to, co jim předtím nikdy nedal. Nic vám nepomůže, že dovedete otráviti vzduch na sta mil, že na sta mil včechno umře…..Říkáte na obranu vlasti! Což ti na druhém břehu nemají svou vlast? Nejsou to otcové, matky, nemají své syny, dcery…..? Ti také mají právo na život! Proklínám ruce, které zbraním budou žehnati, proklínám ty, kteří je zdokonalí, protože všichbni slouží Satanovi. Ty se ptáš proč? Pro zlato!

Počátek konce Evropy

Celá Evropa bude raněna slepotou! Ti, kteří budou míti chléb i zlato, než by se s lidem svým rozdělili, počnou řváti na všechny strany:“Vlast je v nebezpečí! Je nutno poraziti nepřítele! Pak budeme míti pro vás chléb a zlato! Ne my, ale nepřítel je tornu vinen, že zmíráte hlady! Přiznáváme, že máme pokladnice plny zlata a obilnice plné obilí, ale to máme připraveno pro vás, až bude vlast napadena.“ A lid ubohý, nemyslící, trpíci a hladovící, uvěří! Uvěří těm lotrům golgathským a půjde za nimi! „Ano, nepřítele je nám poraziti, svou vlast tak zachrániti a pak budeme míti chleba!“……

Svoboda

Lidé budou volati po nové vlasti, budou žádati více svobody ! Změní však svoboda a nová vlast srdce? Nikoliv! Srdce může změniti jen Láska a Pravda! Láska a Pravda změní Člověka. A kdo se bude řídit Láskou a Pravdou, bude všem ostatním na posměch! Lid bude míti v mnohých zemích úplnou Svobodu! Svobodu, ale která mu nedá plně najísti! Proč národ svobodný nesrovná všechna příkoří, která se lidem malým dějí? Boháči budou kvíleti nad svým zlatem! Dělníci budou vytýkati pánům, že jim zadrželi mzdu! Budou to svobodné země a přece jen boháči budou shromažďováti své poklady, zatím co dělník bude zmírati a hlady! Práce nebude ceněna, jak ceněna by měla býti. a chudí a utlačovaní zardousí opu! Slova všech proroků se vyplní! Vyplní se i slova tato: I pravím vám, že každou bouři předchází vichřice! Tuto bouři budou předcházeti hladové nepokoje chudáků v celé Evropě. Shni1á Evropa silně zaskřípe ve svých základech! A tentokráte se Arabové, Asiati a jižní Afričané spojí v jeden celek. Egypt převezme velení! Celý svět vzplane! Asie zvítězí! Indové nabudou svobody! Arabie bude míti zase své království! Žlutí národové se spojí v jeden národ! Shnilá Evropa se scvrkne na jednu třetinu! Nastane zánik evropské moci!

Kritická léta

Rok 1914—.-1918_.1938 — — — 1954 jako léta tragická pro celou zemi Evropu! Budou v těch dobách lidé znalí pisma, avšak neřeknou lidu pravdu. A těch, kteří pravdu povědí, bude málo a ještě jim lidé věřit nebudou! A když budou chtíti lidem říci úplnou pravdu, budou vedeni na popraviště! Zdá se, že tito různí novodobí proroci budou zúmyslně lidu vše falešně předpovídati! To bude jedna z těch dob, kdy nebude rozdílů mezi dobrem a zlem, kdy Ďábel úplně rozevře svou náruč nad celým světem! Pravda bude lží, lež se stane pravdou! Celý svět nebude o ničem jiném mluvit, než o příští válce! Jeden před drhým bude se báti proti válce něco říci! Bratr bratru věřiti nebude. A tak, když uplyne dvacet let od ukončení první války evropské, tak se mohou Evropané dočkati v torn roce války příští. Běda těm, kteří ji vyvolají! Zahynou, aniž by se dočkali jejího konce!….

Katastrofa

Poslední válka bude nejhroznější a napadne Evropu ve věcech, kdy nejméně toho bude čekat! Žlutí a černí po tisíciletích utrpení stanou se nositeli pravdy, práva a spravedlnosti!…..Nezáleží dnes ani v letech budoucích, je-li člověk plemene bílého nebo žlutého, ale jakým člověk jest! Má-li člověk barvu černou a je-li přirovnáván k bravu, pak zodpovězte sami tuto otázku, kdo je blíže Hospodina? Kde je právo? U člověka bílého nebo černého?…..Ptáš se, co nastane, až černá a žlutá rasa ve století tom napadne rasu bílou? Pak přijde poslední část dějin lidstva. Neboť potom nebude již pro člověka více doba vzestupu, ale sestupu! Nemyslím tÍm mravního! Ba naopak! Člověk bude chtít překonat svými divy Hospodina!
Pozná, že je vše marno! Bude se vzájemně milovat a přijde proto vláda a panství Mesiáše. Satan bude poražen na věky věkův. Satan bude poražen na věky věkův. Evropa pozbude svého neúměrného mocenského postavení! Člověk černý i bílý budou si vzájemně rovni! Zmizí chamtivost člověka, neboť vše se bude připravovati ke dni poslednímu! Dvacátéprvé století uvítá člověka nového a svobodného.

                                                  Pozná, že je vše marno! Bude se vzájemně milovat a přijde proto vláda a panství Mesiáše. Satan bude poražen na věky věkův. Satan bude poražen na věky věkův. Evropa pozbude svého neúměrného mocenského postavení! Člověk černý i bílý budou si vzájemně rovni! Zmizí chamtivost člověka, neboť vše se bude připravovati ke dni poslednímu! Dvacátéprvé století uvítá člověka nového a svobodného.

 

-

Čtěte také: brexit aneb a co dál?

a nebo

Vladimír Železný - Evropa už je ztracená

-


Britský podnikatel, bývalý námořník: Z EU odejdeme. Když ne teď, tak za pár let. Evropa je méně demokratická, ale vy, dobří lidé, to máte ve svých rukou---

20. 6. 2016 11:10

Před britským referendem o vystoupení z EU získaly PL rozhovor s Britem, který o sobě říká, že je „brexitér“, tedy zastánce odchodu Velké Británie z Unie. Pan Simon Rowland má dlouholeté zkušenosti z elitních jednotek i soukromé společnosti, která poskytuje ochranu širokému spektru klientů, a proto se vyjadřuje i k bezpečnostní situaci. PL se tedy rozhodly přinést pohled zevnitř, pohled člověka, který si je vědom britské politické kultury, a její srovnání s tou eurounijní jej přivedlo k rozhodnutí – hlasovat pro brexit.

Britové už příští týden rozhodnou o své budoucnosti v EU. Poslední tři průzkumy se značným náskokem favorizují příznivce tzv. brexitu. Odchod z Unie podpořil i nejprodávanější deník Sun. Lze říci, že je už „hotovo“ a z osmadvacítky se stane opět sedmadvacítka?

Průzkumů vychází mnoho a velmi rychle. Sedm z deseti je ve prospěch brexitu. Nedokážu předpovídat budoucnost, ale došlo k výraznému posunu směrem k brexitu, osobně se těším, až ve čtvrtek budu hlasovat pro odchod z EU.

Český mediální prostor je plný názorů, komentářů a scénářů, co by se stalo, kdyby Britové zvolili odchod. Výjimkou nejsou ani výhrůžky, že by se Velká Británie zhroutila, ekonomicky by se odřízla a Britové by trpce litovali. Tak tedy, jaké konkrétní negativní důsledky by ostrovní zemi potkaly? A jak by se to dotklo vaší firmy, která má mezinárodní působnost?

Velká Británie je pátou největší ekonomikou světa; z eurozóny nakupujeme více zboží a služeb, než než eurozóna nakupuje od nás. Jedním příkladem může být, že vloni jsme koupili více německých automobilů než celý zbytek Evropy dohromady. K tomu přidejme skutečnost, že eurozóna – vyjádřeno v podílu na celosvětovém HDP – klesá a klesá tak už několik let. A také trpí, bohužel, vysokou nezaměstnaností mladých lidí. Jsem si jist, že si, metaforicky řečeno, Evropané neuříznou nos, aby si zachránili svoji obchodní tvář, když je v jejich nejvyšším zájmu, aby rozvíjeli a udržovali obchodní styky s těmi zeměmi, které s nimi obchodovat chtějí. Nemyslím, že má Evropa zlé úmysly, ale počkejme a uvidíme.

My jsme firma, která pracuje téměř výlučně v mezinárodním měřítku či prostředí. Nevidím žádný problém ani potíž v tom, kdybychom se měli přidat ke zbytku světa a museli žádat o víza pro vstup do Evropy. Já už to s naší firmou dělám, pokud jde o většinu zemí, kde působíme – prostě to chce jen trochu více času a věci si předem promyslet.

Český prezident Miloš Zeman před časem vyjádřil názor, že Britové Unii neopustí, protože se budou obávat, že v takovém případě by se časem odtrhlo Skotsko, vstoupilo do EU a z velkého státu by zbyla malá zemička, což si většina Britů jistě nepřeje. Nakolik je dle vás reálný či pravděpodobný zmíněný scénář se Skotskem?

V posledních volbách ve Skotsku se stala – po dlouhých generacích, kdy nebyla ve Skotsku zastoupena – Konzervativní strana druhou největší stranou po Skotské národní straně. Důvodem je, že konzervativci jsou jedinou národní unionistickou stranou; a nyní mají za sebou téměř polovinu skotských voličů. I kdyby došlo k opakování hlasování o nezávislosti Skotska, výsledek není v žádném případě jistý či jasný. Stojí také za to si povšimnout, že Skotsko nemůže jednostranně zorganizovat referendum, jež by bylo právně závazné; to může udělat pouze britská vláda ve Westminsteru a ta již oznámila, že hlasování o skotské nezávislosti se v této generaci opakovat nebude.

Jeden z českých europoslanců varuje, že v případě odchodu Británie z EU bude Německo ovládat celou Evropu, nebude mít protiváhu, kterou mnozí spatřují ve Velké Británii. Myslíte, že by Britové měli o tomto přemýšlet, než budou hlasovat? Nejsou také trochu odpovědní za osud kontinentu?

Německo již ovládající silou v Evropě je, jak prokázalo takzvané opakované jednání ministerského předsedy Camerona o vztahu EU a Velké Británie, stejně jako to ukázalo řešení řecké krize před tím. Britský hlas byl poražen víckrát, než zvítězil v evropské debatě, takže je jasné, že náš vliv je menší, než si mnozí myslí. Avšak tato otázka kontroly či ovládání je skutečně k věci a je otázkou ústřední.

Debata ve spojitosti s brexitem je vlastně debatou o tom, kým jsme, kam patříme, komu svěřujeme (pravo)moc a jak vedeme ty, kdo moc mají, k odpovědnosti.

Velká Británie má ve své kultuře uloženo 800 let parlamentní demokracie; lidé v naší zemi drží moc, volení zástupci ji uplatňují za ně (v jejich zájmu), a to do doby, než se lidé rozhodnou, že tyto volené zástupce již nechtějí. Evropa takto nefunguje, ale je v zásadě v protikladu k našemu preferovanému a dobře vyzkoušenému parlamentnímu systému. V tomto srovnání je nedemokratická. Dobří lidé Evropy jsou ti jediní, kdo mohou ovládat svůj osud a změnit, pokud si to budou přát, svoje vlastní politické systémy.

 

Všichni vědí, že občané některých členských států EU nejsou spokojeni s politikou Bruselu, zvláště s ohledem na muslimskou imigraci do Evropy. Můžete se k tomu vyjádřit, může brexit ovlivnit mezinárodní či britskou domácí bezpečnostní situaci?

Brexit dovolí Velké Británii, aby zase měla kontrolu nad svojí hranicí – to je životně důležité pro naši vlastní bezpečnost i pro to, aby naše populace rostla rozumným koherentním a kontrolovaným způsobem, který umožní, aby se ti nově příchozí plně integrovali. Neomezená imigrace je výrazným sociálním problémem všech evropských zemí a jednoznačně je význačným problémem bezpečnostním, jak ukázaly tragické události ve Francii a Belgii.

Bývalý český ministr obrany Alexandr Vondra před časem pro PL nastínil černý scénář brexitu. Podle něho by brexit znamenal začátek konce EU a NATO by se otřásalo v základech, protože by tím Velká Británie skončila jako země s globálním dosahem a most mezi USA a Evropou, což by vedlo k americké izolaci od EU. Myslíte, že brexit může ovlivnit NATO a to, jak funguje?

NATO udržovalo mír v Evropě od svého vzniku. Nesouhlasím, že brexit ovlivní NATO; Velká Británie je důležitým členem a nadále bude; je v našem vlastním zájmu, aby naši evropští spojenci byli v bezpečí. Tradičně jsme jakousi americkou letadlovou lodí kotvící mimo břehy Evropy, tak jsme sloužili mnoho let a budeme i dále v budoucnu – pokud brexit něco udělá, tak zmiňovaný most posílí.

Říká se, že oslabení EU kvůli brexitu se stane vítězstvím ruského prezidenta Putina. Berou to lidé v Británii také tak, přemýšlejí o tom?

Tak tomu vůbec není. Bezpečnost Evropě poskytuje NATO, nikoli EU.

Jste profesionálem v ochraně osob a majetku, když to řekneme jen velmi obecně. Co si myslíte o současné migrační krizi? Lidé se bojí, že do Evropy přichází hodně teroristů, muslimští radikálové jsou takzvaně více vidět na veřejnosti. My v České republice najednou slyšíme o „no-go zónách“, jsme šťastní, že je zatím u nás doma nemáme.

Migrační krize je existenční hrozbou pro EU. Byla znatelně zhoršena jednostrannou a naivní aktivitou paní Merkelové. Naneštěstí tato katastrofa rovněž ukázala, že EU je dnes neschopná se bránit; trvalé neshody, jednostranné akce podpořené kolektivním nekonáním se zdají být běžným stavem věcí.

Mnoho kvalifikovanějších lidí, než jsem já, varovalo před nebezpečím přímo spjatým s migrační krizí. Nedávné události v Evropě jen tragicky potvrdily, že jsou takové obavy či starosti přesné.

Změnila se nějak veřejná diskuse v souvislosti s jen pár dní starou vraždou paní Coxové? Vnímáte nějak, že ona skupina favorizující setrvání v EU se pokusí zneužít této tragédie a získat na svou stranu veřejné mínění?

Doufám, že lidé všech politických přesvědčení se ani nepokusí zpolitizovat tuto nesmírně tragickou událost. Kdyby to nějaký jednotlivec či nějaká skupina učinila, myslím, že by se proti tomu velmi rychle a rozhodně obrátilo veřejné mínění.

Obecně řečeno, EU byla vždy politickým hnutím, jehož cílem je odstranit národní identitu a nezávislost a nahradit tyto aspekty národa novou eurounijní verzí. Jestli se o tom otevřeně diskutovalo v Evropě, tak se o tom nikdy nediskutovalo otevřeně ve Velké Británii.

Není nerozumné říci, že poslední generace britských politiků se pokusily vyhnout tomuto základnímu bodu tím, že zvýrazňovaly triviální výhody členství. Například že je jednodušší jet na dovolenou. Tento záměrný podvod se nyní plně obnažuje a jeho implikace se nelíbí ani těm Britům, kteří jsou pro setrvání v Unii. Proto věřím, že odchod z Unie je nevyhnutelný a že k němu dojde – v červnu 2016.

Avšak kdyby tomu tak být nemělo, dojde k brexitu v příštích pěti letech kvůli plánované hlubší integraci států EU, která si bude vyžadovat větší předání suverenity. Britové, kteří ze zákona dostanou další příležitost k referendu, měla-li by se odevzdávat suverenita, to prostě nepřijmou. Jsme a vždy budeme nezávisle myslící ostrovní národ.

Simon Rowland byl příslušníkem elitních jednotek britského námořnictva a specialistou speciálních operací. V současné době je majitelem a ředitelem společnosti, která poskytuje v mezinárodním měřítku ochranu osob a celých rodin, ochranu plavidel před piráty, ochranu majetku, a působí tedy v oblasti bezpečnosti na moři i na pevnině.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Britsky-podnikatel-byvaly-namornik-Z-EU-odejdeme-Kdyz-ne-ted-tak-za-par-let-Evropa-je-mene-demokraticka-ale-vy-dobri-lide-to-mate-ve-svych-rukou-441172

-

Čtěte také: Rusko - nový leader planety?

-

Matějka (Svobodní): Vražda britské političky jak na zavolanou? Když teče do bot, hodí se cokoli

20. 6. 2016 15:30

Uběhlo několik hodin od vraždy britské poslankyně Jo Coxové a už nám zastánci setrvání Británie v EU servírovali spekulaci, že zatímco vrah „mohl být“ pro vystoupení, oběť vraždy byla proti. Takhle se to teď hraje.

Ta tragédie se stala v zemi, kde je nošení palných zbraní pro obranu mezi civilisty zakázáno. Ve Velké Británii je podle tzv. „Offensive Weapon Act“ zakázáno například také nošení všech druhů nožů či vzduchovek. Britové nesmějí nosit na veřejnosti ani to, co se noži podobá. Také pepřové a další sebeobranné spreje jsou zařazeny do kategorie zakázaných. Přesto byla oběť pobodána a zastřelena. Chtělo by se mi zvolat, kdybych neznal realitu, jak je to možné, když to politici zakázali? Kde byla policie, do jejíchž rukou svěřili britští politici životy občanů a jejich bezpečí? Tak jako všude na světě přišla logicky pozdě a nelze se na ni zlobit. Kéž by alespoň některý ze svědků tragédie, popisující do televize v rozhovoru celý děj, který trval více než 15(!) minut, jen nekoukal a měl čím pomoct.

V Evropské unii dochází každý den k úbytku občanských svobod. Lidé jsou manipulováni za jejich vlastní peníze z daní. Evropská komise vynakládá v přepočtu každý rok desítky miliard korun do jednostranné propagace EU a jejích světlých zítřků. Věděli jste například, že jen do mediální podpory existence a rozšiřování společné měny investovala doposud minimálně jen ona 6,6 miliardy? Pokud by byla měna nástrojem skutečně ekonomickým, pak její výhody netřeba prosazovat inzeráty. Jenže také euro je projektem výsostně politickým a tak je potřeba masírovat každý den, aby si náhodou lidé neudělali vlastní názor. Nejen z uvedených důvodů jsem se rozhodl nabídnout občanům České republiky text dopisu, který by mohl být začátkem procesu vystoupení z EU dřív, než bude pozdě a dorazí k nám důsledky chybných společných politik ještě v těžším kalibru, než doposud.

Je mi líto každé oběti násilného trestného činu, zejména když má takto fatální důsledky. Je mi líto pozůstalých, je mi líto dětí, které přišly o mámu. Za naprostý hyenismus ale považuji zneužití oběti v kampani u referenda za setrvání či vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Alespoň v mých očích mají v tomto případě krev na rukou zastánci setrvání Británie v Evropské unii, kteří se neštítili z ryze kriminálního činu udělat součást politického boje. Vsunout skrze média do mysli občanů podprahové spojení vraha se zastánci svobody, suverenity a samostatnosti Velké Británie, kteří chtějí a nenásilně prosazují #brexit, je jednou z největších špín, která se za několik posledních let objevila.

František Matějka
místopředseda Svobodných

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Matejka-Svobodni-Vrazda-britske-politicky-jak-na-zavolanou-Kdyz-tece-do-bot-hodi-se-cokoli-441192

-

Čtěte také: nová éra nenávisti? - Nice, Mnichov atd

-

Brexit rovná se Czexitus?

Václav Hubinger 

24. 06. 2016 | 14:40 

Evropskou unií zní nářek nad výsledkem britského referenda. 

Všichni pravověrní eurohujeři shromažďují důkazy o špatném rozhodnutí britských voličů a o černé budoucnosti zemí EU bez opory ve Velké Británii. I ta se prý stane Malou Británií. Zavilí europesimisté naopak tvrdí, že to říkali už dávno.

Zkusme nechat emoce, radost i rozhořčení, stranou. Co se vlastně stalo? Většina těch Britů, kteří v referendu hlasovali, si přeje odchod své země ze svazku Evropské unie. To je všechno. Odchod jednoho dne nastane, ale dnes ještě nikdo neví kdy, za jakou cenu, za jakých podmínek a jakým přesně způsobem. Experti už ale mají jasno, komentátoři jsou s nimi pozoruhodně zajedno a politici se předhánějí ve tweetování, aby oblažili své voliče nějakým moudrem.

Nejsem expert a tak se nebudu pouštět do odborné analýzy. Nejsem novinář-komentátor a tak nebudu psát komentář. Nejsem politik a tak se nemusím předvádět. Jen využiji radosti ze svobody slova a veřejně tady sdělím svůj soukromý názor těm, kdo si ho budou chtít přečíst. Jakožto občan ČR se zkusím na celou věc krátce podívat ze svého občanského hlediska.

Především opravdu klobouk dolů před kvalitou britské demokracie! Nejen proto, že se referendum o tak důležité otázce vůbec konalo, ale především proto, jakým způsobem proběhlo a jak byl konečný výsledek přijat vítězi i poraženými. Britové mají mou úctu a také jim dost závidím.

Udělal premiér Cameron skutečně fatální chybu? Ani omylem. Vyhlásil přece referendum s dostatečným předstihem na termín, který měl vyjít podle tehdejšího odhadu na období politického klidu, ekonomického růstu a začínající okurkové sezóny. Voliči byli rozptylováni i evropským (!) fotbalovým šampionátem. Není v žádném případě jeho vinou, že mu partneři v EU připravili hodně kyselou předvolební polévku. Přesto se zachoval jako opravdový politik, zodpovědný za svá rozhodnutí, a jako gentleman. O mnoha jeho europartnerech i o jeho kriticích se totéž nedá říci ani s nadsázkou.

Údajně pocítíme důsledky na vlastní kůži skrze jakési netušené ekonomické dopady Brexitu. Proč bychom měli? Náš ekonomický růst i naše pády jsou v první řadě naším vlastním dílem, a hned v druhé řadě důsledkem procesů v Německu. Ani protiruské sankce nezničily naše sedláky a potravináře, nezlomila nás řecká finanční krize, neřešíme italské nebo portugalské dluhy. Nevěřím, že by Britové jen proto, že jednoho dne už nebudou členskou zemí EU, přestali kupovat ty naše výrobky, které jim dobře slouží. Nemyslím si, že v Británii (Velké nebo Malé, to je jedno) může převládnout něco jako „Buy British“. Tak hloupí opravdu nejsou.

Čeští migranti, usedlíci a podnikatelé v Británii přijdou o práci a brankář Čech se bude muset vrátit na půdu Unie. Proboha, proč? Především dnes vůbec nikdo neví, jaká bude příští smlouva EU s Británií. Kdyby Britové z nějakého důvodu vyhnali Čechy, Poláky a další občany „nových“ zemí, museli by stejně postupovat proti Němcům, Francouzům, Rakušanům, Portugalcům… (evropská solidarita by nás totiž nepochybně ochránila). Tomu někdo věří? Prý by s našimi lidmi zacházeli, jako se dnes v EU jedná s obyvateli mimounijních zemí, třeba Bosny a Hercegoviny. To je, s prominutím, do nebe volající hloupost. Vždyť v Unii nebude Británie, zatímco my ano (aspoň doufám).

Je pravděpodobné, že všichni příští uchazeči o práci na území Spojeného království budou muset prokázat svou kvalifikaci, užitečnost pro přijímající zemi a doložit to pracovní smlouvou. Co je na tom špatného? Říkám si, že bych byl rád, kdybychom měli stejné právo.

Přijdeme prý o desítky miliard korun do rozpočtu. Opravdu? To jsme tak závislí na Velké Británii? Kromě toho, že to ukazuje na malou víru v našeho ministra financí, se přitom nebere v úvahu „drobnost“. Finanční rámec EU je totiž dohodnut do roku 2020. Do té doby patrně Británie z Unie opravdu odejde, ale bude to až na konci tohoto období. Takže „vo co go“? Budeme dostávat méně dotací z EU? Kéž by! Pro zdraví naší ekonomiky se těžko může přihodit něco lepšího.

Naše evropsky optimistická vláda by se měla vzpamatovat ze svého zasnění a začít se konečně starat o to, jak ušetřit vydělané peníze, a jak je potom dobře investovat. Místo kupování si hlasů nás důchodců a rozhazování na všechny strany by měla myslet na to, aby stát předala svým nástupcům v lepší kondici, než v jaké jej přebírala.

Z odchodu Velké Británie nemám radost, ale také necítím žádný smutek. Stejně jako Britové si totiž myslím, že země nemají přátele, ale mají zájmy. Dokonce i naše země má své zájmy. To, že je nedokáže vládnoucí garnitura (ta dnešní i ty minulé) prosadit, není proto, že nemáme zájmy, ale proto, že máme slabé vlády, které to v Bruselu prostě neumí. 

Pokud jde o budoucnost Evropské unie, zůstanu optimistou až do chvíle, kdy mne někdo dokáže přesvědčit o tom, že se hluboce nebo tragicky mýlím. Tento okamžik ještě zdaleka nenastal. Výsledek britského referenda naopak vidím jako novou naději pro ty z nás, kteří stále ještě považují Evropskou unii za v principu dobrou věc. I já věřím, že ode dneška EU nemusí být stejná, jaká byla ještě včera. Záruka pochopitelně neexistuje žádná a naděje není velká, to připouštím. Ale dokud je, dokud to někdo nezkazí, stojí to za pokus. Schválně, dopadne to dobře nebo někdo vyhraje cenu pro evropského kazišuka desetiletí?

Zdroj. http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-hubinger.php?itemid=27599

-

Čtěte také: sankce proti Rusku - opravdu to musí být?

-

Turecký vicepremiér vidí brexit jako začátek rozpadu EU

V udržení EU nevěří turecký vicepremiér Nurettin Canikli. Podle něj je Velká Británie první, kdo odchází, a EU se rozpadne.

Dnes 12:08 - Ankara

„Evropská unie zahájila proces dezintegrace,“ řekl Canikli podle tureckého vysílání CNN. Je přesvědčen, že odcházet budou další země. „Rozpad Evropské unie začal, jako první opustila loď Anglie,” uvedl.

Obavy o osud Unie vyjádřil i komentátor listu Hurriyet Serkan Demirtaş, když napsal: „Nejdůležitější je otázka, zda bude EU schopna udržet svou jednotu a stávající model.“

Sám však vidí, že by brexit mohl napomoci získat exkluzivnější vztahy s Evropskou unií: „Odchod Británie jistě zavede nový model vztahů mezi členskými a nečlenskými zeměmi EU a to by mohlo vést k i ke speciálnímu vztahu mezi Tureckem a EU.“

Pro uspořádání referenda o setrvání v EU se už vyslovili populističtí, nacionalističtí a ultrapravicoví politici v Itálii, Nizozemsku a Francii. [celá zpráva]

Unie loni vyjednala s Tureckem dohodu, která omezuje počet migrantů a uprchlíků přicházejících do Evropy z Turecka. Přijímá je zpět, v případě Syřanů se ale EU zavázala odvážet jiné Syřany.

-

Čtěte také: Islám - vzestup | informace, ze kterých až mrazí

-

Teď nás v EU čeká žalář národů, možná horší, než byl nacistický protektorát. A mezitím si u nás USA utajeně připravují vojenské základny. Promlouvá analytik Koller

28. 6. 2016 8:28

ROZHOVOR Vojenský analytik Martin Koller pro ParlamentníListy.cz hodnotí události kolem britského vystoupení z Evropské unie. Brexit podle něj není o ničem jiném, než že jedna z členských zemí EU vzala svou budoucnost do svých rukou a postavila se "evropskému žaláři národů"

Jaký je váš názor na Brexit, doporučoval byste vystoupit z EU také naší republice?

Britové, myslím tím samozřejmě etnické Brity, vzali odvážně svůj osud a svoji budoucnost do svých rukou. Udělali podle mého názoru krok ke svobodě a spravedlnosti ze žaláře evropských národů. Kdysi bylo jako žalář národů označováno Rakousko-Uhersko, jehož politika byla postavena na byrokratickém teroru a národnostním útlaku, především proti Čechům a Slovákům. Staletý statečný boj, který vyvrcholil protirakouským, protigermanizačním a protikatolickým vystoupením našich legionářů i domácích odbojářů nám přinesl v roce 1918 svobodu.

Proto zcela jasně chápu, že Britové, národ Magny charty, se rozhodli odejít z podivného soustátí vedeného diktátorským způsobem nevolenými komisaři s cílem zničení evropských států a národů. Tito komisaři svojí arogancí, ideologickou stupiditou, profesní neschopností a agresivitou nejvíce připomínají bolševické komisaře za občanské války v Rusku. Navíc ještě prosazují americké zájmy. Británie může navíc bez evropského byrokratického a islamizačního teroru a protinárodních direktiv z Bruselu lépe potlačovat islamizaci a islámský terorismus na svém území.

Důvodem Brexitu je mimo jiné fakt, že ekonomické výsledky EU jsou dlouhodobě ubohé a díky neologizaci hospodářství se žalář národů potácí v chronické krizi. Několik procent dočasného vzestupu vytrubovaných v médiích nic nemění na faktu, že výsledek se týká jen velmi omezeného počtu občanů, zatímco většina ostatních stále chudne. Důvodem je soustavné ničení průmyslu a zemědělství v zemích EU systémem nesmyslných nařízení a nespravedlivými dotacemi. Vydělávají na tom ti, kteří profitují na dovozu potravin, například cukru z Latinské Ameriky.

Zde můžeme připomenout naše zničené cukrovary, prázdné kravíny a vepříny a dovoz geneticky modifikované sóji na výkrm našeho dobytka, místo využívání našich zatravněných, případně zařezovaných polí. Platí to především pro naši republiku, kde nejhorší možné přístupové podmínky dojednal kdysi blízký spolupracovník pana Bakaly, dnes neméně blízký spolupracovník majitele firmy ANO.

Podle mého názoru jsou pouze dvě možnosti dalšího pozitivního vývoje. V prvním případě minimálně část států z EU odejde a začne spolupracovat na základě dvou a vícestranných smluv a bez nesmyslné měny euro. Z EU by nakonec pravděpodobně zůstaly pouze Německo a Francie. Ale mezi nimi je zásadní rozdíl v přístupu k americké koloniální smlouvě TTIP, neboť Francouzi správně postřehli její nebezpečnost. Německo bez okolních servisních států, moderních kolonií, které je zásobují od mléka a elektřiny po levné pracovní síly v montovnách, se rovněž propadne do recese vylepšené sponzorováním islamizace.

Druhou možností je ignorovat, případně odmítnout všemožná nařízení eurokomisařů, počínaje kvótami a konče odzbrojováním bezúhonných občanů. Následně změna celé struktury EU, počínaje odstraněním eurokomisařů a vytvořením federace či konfederace rovnoprávných spolupracujících států. V takovém případě by musely být realizovány zásadní kroky – zrušení Lisabonské smlouvy a dublinských dohod, programu EuroMed a ukončení jednání o volném pohybu osob s Tureckem. Každý stát by si rozhodoval zcela nezávisle v otázce migrace, udělování a odebírání asylu a občanství cizincům. V praxi si ovšem nedovedu představit, že eurokomisaři a další bojovníci za americké zájmy a proti národům Evropy by dobrovolně vyklidili pole.

Proto mohu doporučit pouze odchod z EU na základě referenda, které zruší současný zákon zakazující referendum o vystoupení z EU, a následně referendem o vystoupení jako v případě Británie. Pokud nebudou občané myslet na vlastní zájmy a nechají se zastrašit mediální propagandou, čeká je nesvoboda a nespravedlnost se strachem říci i svůj vlastní názor, chudoba díky rozbujelé korupci a podpoře stále širšího ekonomického parazitování neziskovkářů a nevítaných cizinců, otroctví a násilný islámský multikulturalismus v Unii strachu a žaláři národů horším než bývalé Rakousko, možná i protektorát. Britům lze k jejich statečnému a svobodomyslnému kroku jen poblahopřát. Nezapomínejte na to při volbách.

Jaký bude podle vojenského analytika vojenský a bezpečnostní dopad Brexitu na EU a NATO?

Následky Brexitu budou z vojenského hlediska zanedbatelné. Británie prakticky nefiguruje v papírových evropských silách. Je propojena především s USA, které mají na jejím území kolem 120 základem a vojenských či bezpečnostních pracovišť. Pro USA slouží Británie především jako letecká a námořní základna k expedici do Evropy. Británie je navíc orientována na operace námořního a expedičního charakteru. Vzhledem k tomu, že kontinentální EU ohrožují především islámští teroristé a agrese ze strany Turecka, případně na islamizaci navázaný organizovaný zločin, je hodnota britských ozbrojených sil, pravděpodobně nejlepších v západní Evropě z uvedených hledisek minimální. Británie navíc zůstává jako jeden z pilířů v NATO, přičemž státy EU jsou až na výjimky členy NATO.

Islámský stát je v defenzívě a nelze vyloučit ani jeho porážku v Iráku a Sýrii. Jak vidíte další vývoj v tamní oblasti?

Vedení Islámského státu s porážkou počítá. Je součástí jeho ideologie vývoje islámu založené na obětování mučedníků, zmrtvýchvstání věřících a poslední bitvě se silami zla, konkrétně křesťany v Izraeli. V praxi to ovšem bude podobné jako v Palestině. Pobláznění, případně zdrogovaní bojovníci a děti jsou posíláni na smrt, zatímco vůdcové si žijí v blahobytu poskytovaném humanistickými dotacemi z EU a obchodem s drogami. Po porážce Islámského státu se většina ideologických vůdců přesune s podporou Saúdské Arábie a Turecka do dalších zemí, pravděpodobně afrických, a budou tam pokračovat v boji. Další se přesunou jako běženci či uprchlíci do Evropy a budou pracovat ve spolupráci s místními neziskovkáři a za evropské sociální dávky jako ideologové a instruktoři ukrytí v uzavřené muslimské komunitě na násilném multikulturním obohacení Evropanů, především Evropanek.

Ruští odborníci předpokládají, že ekonomické sankce EU vůči Rusku budou v platnosti minimálně do roku 2017. Jaký bude jejich dopad na EU a Rusko?

Celé sankce jsou dokladem neschopnosti vedení EU a prosazování amerických zájmů. Zatímco Evropa se ničí sankcemi a svaz německých průmyslníků uvažuje o podání trestního oznámení na Angelu Merkelovou, zboží z USA a dokonce i Turecka se valí do Ruska. Stále více států a firem sankce porušuje. Důvodem sankcí je ruské převzetí kontroly nad Krymem na základě referenda tamních občanů, včetně více než 80% příslušníků tehdy ukrajinské armády a policie. Referendum nedokázali zpochybnit ani zahraniční pozorovatelé, takže je v souladu s právem národů na sebeurčení. USA jsou ochotny jít do války i pro několik svých občanů, když se jim to hodí. Stačí vzpomenout invazi na Grenadu, samozřejmě pod smyšlenou záminkou ohrožení skupiny amerických studentů. Když Rusko podle stejného principu hájí miliony Rusů na Krymu před ukrajinským terorem, je to pro EU zločin. Zde bych jen připomněl, že na Krymu byly před Krymexitem umístěny ruské vojenské základny, takže se tam nemusela konat žádná ruská invaze, zvláště když odchod z Ukrajiny oligarchů podpořili i ukrajinští vojáci a policisté.

Dalším oficiálním důvodem je údajné nedodržování dohod z Minska o Ukrajině ze strany Ruska. Už fakt, že ukrajinské vedení odmítá vytvořit demilitarizovanou zónu s mezinárodní kontrolou kolem separatistických území je dokladem toho, komu záleží na vyvoláváním přestřelek a nepokojů. Rusko naopak odmítlo problémové území převzít. Je jasné, že po jeho případném navrácení Ukrajině odtud emigruje do Ruska velké množství obyvatel, aby se vyhnuli etnické čistce ze strany ukrajinských fašistů. Zajímalo by mne, kolik uprchlíků před ukrajinským terorem přijme jako běžence EU? A v takové situaci je Rusko označováno za agresora.

Rusko má samozřejmě ze sankcí problémy, především z hlediska dočasného užšího spektra výběru potravin. Vzhledem k tomu, že již před řadou let dosáhlo soběstačnosti a dokonce i exportního potenciálu z hlediska výroby obilí, lze předpokládat, že i potravinový problém se vyřeší v průběhu několika let. Stejné je to s dovozem spotřebního zboží, kde evropskou produkci nahradí vlastní, čínská, americká a další. Kam bude EU, především Německo vyvážet svoje produkty místo do Ruska je otázkou. Na sankcích každopádně vydělají USA a Čína.

V minulém článku jste informoval o zbraních, které americký konvoj složil v kasárnách naší armády. Nikdo z reprezentantů vlády na to nereagoval. Proč podle vás mlčí?

Jak jsem dodatečně zjistil, americké náklaďáky složily zbraně a munici nejen ve Vyškově, ale rovněž v Přáslavicích. O důvodech této operace kryté průjezdem konvoje obrněných transportérů s cirkusovou reklamou se lze jen dohadovat. Může se jednat o počátek budování americké základny na našem území stejně jako o zbraně určené pro teroristy, případně k nějakému fingovanému puči, který umožní bratrskou pomoc US Army a její „dočasný“ pobyt ve stylu sovětské pomoci v roce 1968. Už fakt, že nezareagoval nikdo z Ministerstva obrany stejně jako z urychleně formované protinárodní koalice pod vedením firmy ANO, můžeme považovat informaci za potvrzenou. Stejně jako v ČT se pravda buď zamlčuje, potlačuje nebo účelově zkresluje. Panstvo placené za naši bezpečnost, pod vedením herce, statečně či arogantně mlčí. Vzhledem k tomu, že každý máme nějakého poslance a senátora, měli bychom se jich ptát a požadovat pravdivé informace o amerických zbraních na Moravě.

-

Čtěte také: ...něco na té Sýrii je

-

Doktorka Hustáková: Potichu se připravuje rozpad EU a konec vlády USA. Pražák není chytřejší než venkovan, jen zákeřnější. Studenti nic nezažili, starší lidé mají zkušenosti

5. 7. 2016 16:45

ROZHOVOR Politická mapa v Evropě se změní tak za rok, až USA ztratí poslední svoji vojenskou hegemonii, a to na moři. Dostaví se totiž Nikaragujský kanál, říká pražská právnička Miroslava Hustáková, která se už léta zabývá historií a politikou. „Nadnárodní korporace, které ve skutečnosti vládnou světu, se musely smířit s tím, že USA jsou pro ně už brzdou, a proto nemají zájem na další existenci EU, kterou USA mají plně v rukou. Marine Le Penová má velkou naději, že bude zvolena, a tím snad pochopí i Bohuslav Sobotka, že Unie skončí,“ ještě předpovídá možný vývoj ve světě.

Brexit je těžká rána evropské integraci, otázkou je, zda nebude pro ni smrtelná. Velmi skepticky se k budoucnosti soudržnosti EU vyjádřil politolog Alexander Tomský ve svém posledním komentáři pro idnes.cz: „Doufejme, že bude pomalu chátrat a rozpadne se mírumilovně jako kdysi Sovětský svaz a nahradí ji nějaké minimalistické, pragmatické a vzájemně si konkurující společenství evropského trhu. Británii možná čeká lepší budoucnost než sklerotickou Evropu.“ Do jaké míry hrozí nyní Evropské unii rozpad?

Evropská unie, jak jsme ji znali dosud, je v definitivním rozpadu, každý, kdo zná dějiny lidstva, tak k jinému závěru dojít nemůže. Ve chvíli, kdy je určité společenství brzděno ve svém rozvoji shora, tak se okovy rozbijí a vzniká nová formace. Tento fakt se mnohým nemusí líbit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Pokud má paní Jourová starost, jakou směrnici vydat pro výrobu svíček, místo toho, aby řešila skutečné problémy, které EU má, tak to jinak dopadnout nemůže. Toto platí pro celé vedení EU, je neschopné.

Nebude třeba Brexit konečně impulzem pro EU, aby se reformovala na volnější společenství států, které bude spolupracovat jen v těch nejpodstatnějších oblastech, jako jsou například bezpečnost, energetika, ekonomika atp., anebo dojde ještě k těsnější integraci, jež vyvolá další exity? 

Ona se reformovat nedokáže. Je to stejné, jako byste v roce 1988 chtěl po soudruzích Jakešovi, Biľakovi a Fojtíkovi, aby se z nich stáli liberálové a pochopili, že jich už mají lidé plné zuby. O reformách EU se hovoří dlouho, desítky let, a jak vidíte, je to horší a horší. Vedení EU neslouží cílům EU, proč vznikla, jsou to loutky národních korporací USA. Klidně poškodí evropskou ekonomiku, dají pro nás nevýhodné sankce Rusku, když si to USA přejí. Ty ale s Ruskem klidně obchodují dál a ještě podepisují další memoranda o spolupráci. Pro ty, kdo jsou za velké peníze ve vedení EU, stojí zato každý den, aby tam byli. Nikdo je nevyhodí, protože je přece ta demokracie.

Někteří britští komentátoři, ale i další novináři z celé Evropy tvrdí, že Brexit podporovali zvláště obyčejní lidé, kterým vadí neřízená migrace, a to i z východní Evropy. Přicházejí prý tak o práci nebo jim zaměstnavatelé snižují kvůli této konkurenci mzdy, a vůbec Británie chudne. Podobné stanovisko v referendu prý zastávali i starší lidé, kteří se zase obávali o svou bezpečnost. Jaký máte názor na tato tvrzení?

Je to taková hra na voliče Karla Schwarzenberga po anglicku. Hraje se na ego lidí. Kdo je ten chytrý, nevolil ve druhém kole Zemana a v Británii byl proti exitu. Je to snaha v lidech vzbudit dojem, že jsi cool, když jsi pro EU. Starší lidé mají své životní zkušenosti, studenti pro svoji zemi neudělali nic, jsou nezkušení, a tedy mnohem manipulovatelnější. Aby se dostali bez víza do zahraničí, chtějí být v EU, ale jak jejich země bude vypadat za deset let, je nezajímá. Je to pro ně časově daleko, mnozí z nich žijí ze dne na den, nemají rodiny. Lidé si mají právo vybrat ve své zemi, jak chtějí žít a s kým. Pokud jim tam vadí migranti, ať jsou odkudkoliv, tak mají právo se podle toho zachovat. Viděla jsem reportáž z Wembley a vypadalo to jako hlavní město nějaké arabské země. Britům se nedivím, že dál už takto žít nechtějí.

Naprosto jinak prý volili v Británii lidé z venkova a z velkých měst. Zatímco Londýňané byli vesměs pro IN, venkov pro OUT. Také Karel Schwarzenberg tvrdí v souvislosti s opakovanými prezidentskými volbami v Rakousku, že populistické strany a vůbec takové jednodušší politické recepty jsou právě záležitostí lidí z obcí a menších měst. Může to být pravda?

Jediná pravda je, že lidé z malých měst nejsou tak zhýčkaní, musejí se více činit, aby dosáhli téhož, co mají u nosu obyvatelé velkých měst. Žiji pět let v Praze, předtím jsem bydlela na Moravě, tak to mohu posoudit. Pražák rozhodně není chytřejší než člověk z malého města, je často vypočítavější, zneužívá anonymity, aby se choval tak, jak by se mu na malém městě netolerovalo. Kdejaká kadeřnice si tu myslí, že je z tý Prahy, tak je něco víc než ti na tý vesnici. Takové hloupé lidi daleko snáze ovládáte přes jejich EGO, rádi slyší, že kdo volí toho nebo onoho, je ten chytřejší, a tak aniž by zapojili vlastní mozek, podlehnou této hře na EGO a volí, jak se jim doporučuje. Na malých městech a vesnicích mají lidé okolo sebe přirozené autority, kterých se mohou zeptat na informaci, názor, a tedy se daleko odpovědněji rozhodnout. Anonymní velká města toto neumožňují, a proto propaganda pro hloupé funguje mnohem účinněji.

Tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Tomáš Prouza říká, že EU se zcela zásadně změnila, protože velká část lidí v členských státech jí přestala věřit a vedení Unie by mělo být také pokornější než doposud. Lze s tímto názorem souhlasit?   

To nemohu posoudit, já jí nevěřila nikdy. Hlasovala jsem v referendu proti vstupu do EU. Nevidím na ní nic horšího, než byla před naším vstupem. Jen tento fakt chápe více lidí. To, že nám budou chtít zničit průmyslovou infrastrukturu, nebudu si moci koupit české boty, cukr z českého cukrovaru, sklenice od českého skláře, mi bylo jasné. Žádný jiný důvod nebyl, než si nás vzít pod sebe jako území, kde si budou moci prodávat své výrobky. My se staneme levnou montovnou. Řečičky o zajištění demokracie v Evropě byly úsměvné vždycky. Vůbec jim nevadí, že část území členského státu EU Kypr je okupována členem NATO Tureckem. Tak chrání demokracii, že Turecku za to nedali ani sankce a ještě s ním dnes handlují o migrantech. Hlavně že jim vadí rozhodnutí Krymčanů, že už nechtějí být s Ukrajinou. Považuji je jako celek za falešné kašpary.

Už teď jsme svědky volání po referendu o vystoupení z EU. Ať už jde o Česko, Slovensko, možná budou o vystoupení usilovat i ve Švédsku, Nizozemsku i Rakousku. Francouzský publicista Yves Mamou poukazuje na zcela reálnou možnost, že po Velké Británii by mohla Evropskou unii opustit v blízké budoucnosti také Francie. Zdůrazňuje, že na rozdíl od Británie by Francouzi hlasoval pro „Frexit“ především kvůli migrační krizi. S přihlédnutím k popularitě protievropských či protiimigračních stran jako Front National, UKIP, Praví Finové či Švédští demokraté, bude se tedy měnit politická mapa v Evropě?

Politická mapa v Evropě se změní určitě, viditelnou podobu však bude mít nejdříve za rok, až USA ztratí poslední svoji vojenskou hegemonii, a to na moři. Dostaví se Nikaragujský kanál. Všechno jde ruku v ruce, nadnárodní korporace, které ve skutečnosti vládnou světu, se musely smířit s tím, že USA jsou pro ně již brzdou, proto nemají zájem na další existenci EU, kterou USA mají plně v rukou. Marine Le Penová má velkou naději, že bude zvolena, a tím snad pochopí i Bohuslav Sobotka, že EU skončí. Všechno se připravuje tak potichounku, v každé zemi jinak, že se to mainstreamovým médiím daří utajit. Například v Itálii už rozhodly teritoriální zákonodárné sbory o uznání Krymu a daly nesouhlas s protiruskými sankcemi. Zatím to je v Benátském a Ligurském kraji. V Lombardii se bude rozhodovat pátého července, poté je nařízeno jednání o stejné věci v Toskánsku. Tento tlak zespodu vyvolá tlak na zákonodárný sbor v Římě, protože jinak budou prounijní politici svržení ze svých postů a nahrazeni těmi, kteří vyjadřují vůli lidu ze svých regionů. Horší to mají Poláci, ti si brousí zuby na Lvov, a tak dovolí dnes Američanům cokoliv. Budoucnost Polska nevidím růžově a je mi to líto.

Když vezmeme jiný úhel pohledu. Zaznívají také názory, že je v podstatě „dobře“, že Británie zvolila odchod, protože nikdy nepřijala skutečně naplno myšlenku integrace. „Proces bude dlouhodobý. Nakonec z toho možná vyjde jiná, ale paradoxně posílená Evropa,“ věří europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Aneb, jak řekl stálý předseda Evropské rady Donald Tusk: „Co tě nezabije, to tě posílí?“

Věř a víra tvá tě uzdraví. Pana Zdechovského i Tuska chápu, mnozí by na jejich místě věřili. Představa, že přijdete o takový plat za takovou práci, musí být děsivá.

Předseda vlády David Cameron řekl, že Brexit je hrozbou pro mír v Evropě. Prezident Miloš Zeman ovšem kroutí hlavou nad tím, že by Brexit mohl potěšit ruského prezidenta Vladimira Putina. „Z historického hlediska byla Velká Británie, ale i Německo spojencem. Toto spojenectví dokonce trvá dodnes. Přes halasná prohlášení se potichu dohodl Nord Stream 2... A není důvod, aby končily obchodní vztahy mezi Ruskem a Německem nebo Ruskem a Velkou Británií. Takže Vladimir Putin ani nic neztrácí, ani nezískává,“ předestřel svůj pohled prezident. Jsme, nebo nejsme kvůli Brexitu blíž globálnímu konfliktu, nebo jsou úvahy v tomto směru spíš šířením poplašné zprávy?

Tady nesouhlasím. Velká Británie nikdy nebyla s Ruskem historickým spojencem ve stylu, jako tomu bylo u Francie a později Německa. Alexandr II. po napoleonských válkách přece pověřil knížete Saburova, aby začal vyjednávat o vzniku nového státu v Evropě, a vše zdůvodnil tím, že Francie už spojenec být nemůže. Anglie je odvěkým nepřítelem a pro vyrovnání sil v Evropě musí vzniknout nový stát. Velvyslanec Pruska v Petěrburgu – Bismarck – se toho tedy úspěšně ujal za pomoci Ruska. Německo vzniklo právě proto, že Rusko v danou dobu žádného spojence v Evropě nemělo. Nakonec britský král nehodlal poskytnout politický azyl ani svému bratranci Nikolaji II., a tak právě Britové jsou spoluvinni za tragédii, která se stala carské rodině. Eurosojuzníci, v první řadě Cameron, hodnotí Rusy svýma očima, a proto dochází ke špatným závěrům. Rusko má politiku, zhruba řečeno: „Starejme se sami o sebe a s kým to půjde, s tím spolupracujme. Kdo nechce, ať nechá být.“

Nakonec Kreml slova Camerona ohodnotil jako projev nevychovanosti a Lavrov sdělil, že odpovídat na takové otázky nebude, protože není lékařem. Co se týká možné války, tak jsme k ní byli mnohem blíže za poslední dva roky, než je tomu dnes. Vůbec jsem ani nemohla sdílet informace, které mi byly zasílány, protože mi zněly jako poplašné zprávy, i když byly pravdivé. Snaha vyprovokovat Rusko bombardováním civilního obyvatelstva Donbasu se nepodařila, byla snaha o vyvolání konfliktu v Náhorním Karabachu, o který se staral Erdogan podporující Ázerbájdžánce. Nyní rachotíme zbraněmi v pobaltských zemích. Pokud jste v Rusku, tak Rusové berou jako fakt, že mohou být napadeni, a nepochybují o tom, že se ubrání. Možná by pomohlo, kdyby takoví váleční štváči, emeritní soudruzi, co přísahali věrnost Československé socialistické republice, jako je Petr Pavel, si svlékli uniformu a zajeli si do Ruska jako turisté a podívali se na jejich mladé muže. Každý z nich umí vzít zbraň do ruky, každý je ochoten svoji vlast bránit. Pohled na naše hochy, kteří neví, kam si dát kérku, a mají problém, jak si vyrvat obočí, často neumějí udělat kotrmelec, mne ujišťuje o tom, kdo by v případě konfliktu zvítězil.

Objevuje se kritika naší přílišné loajality k USA a Západu obecně, zároveň je kritizována česká politická praxe za neloajalitu k EU a přátelskost k Rusku. Kde je podle vás pravda? Které osobnosti a proudy zanechaly v tomto smyslu kladnou stopu a které zápornou?

Mě by potěšilo, kdybych mohla hodnotit politiky, jak jsou loajální ke své zemi, protože žádné jiné zájmy zastupovat nemají. Pokud bychom byli opravdu reální, tak nejde mnohé zákonodárce, členy politických stran, za politiky vůbec považovat. Jsou to figurky, které něco před volbami naslibují, ti, jež je dosadili, jim po volbách vysvětlí, že bude všechno jinak, a proto je to jinak. Moc toho neznají a nemají vůbec vlastní vůli, proto je škoda ztrácet čas nad jejich jmény. Zcela se tomu vymykají dva politici, které je možné nazvat státníky, a to Václav Klaus a Miloš Zeman. Můžete je nenávidět, můžete je milovat, ale pokud vám zbylo trochu zdravého rozumu, tak musíte uznat, že na poli mezinárodním se zasloužili o prosazování zájmů České republiky, a to často proti politickému proudu přisluhovačů té či oné strany. Jejich předchůdce Václav Havel má právem bustu v USA, sloužil jim, tak ať si jej obdivují.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Doktorka-Hustakova-Potichu-se-pripravuje-rozpad-EU-a-konec-vlady-USA-Prazak-neni-chytrejsi-nez-venkovan-jen-zakernejsi-Studenti-nic-nezazili-starsi-lide-maji-zkusenosti-443425

---

...doporučené externí odkazy

Sibyla podle vikipedie

KNIHA PRVNÍ PROROCTVÍ SIBYLY OBSAHUJE PRVNÍ PROROCTVÍ ŠALAMOUNOVO

 

KNIHA DRUHÁ PROROCTVÍ SIBYLY OBSAHUJE PROROCTVÍ O MUŽÍCH, PODDANSTVÍ A LÁSCE

 

KNIHA TŘETÍ PROROCTVÍ SIBYLY POJEDNÁVÁ O SVĚTĚ NOVÉM

 

KNIHA ČTVRTÁ PROROCTVÍ SIBYLY POJEDNÁVÁ O LIDECH V NOVÉM SVĚTĚ

 

KNIHA PÁTÁ PROROCTVÍ SIBYLY OBSAHUJE PROROCTVÍ O ZEMÍCH ASIJSKÝCH A AFRICKÝCH

 

KNIHA ŠESTÁ PROROCTVÍ SIBYLY POJEDNÁVÁ O EVROPĚ

 

KNIHA SEDMÁ OBSAHUJE PROROCTVÍ O VÁLKÁCH EVROPSKÝCH A SVĚTOVÝCH

 

KNIHA OSMÁ V PROROCTVÍ SIBYLY OBSAHUJE PROROCTVÍ O DNI POSLEDNÍM

 

KNIHA DEVÁTÁ OBSAHUJE VZKAZ VŠEMU LIDSTVU

---

...tip na stránku 

..nacházíme se v obrovské světové tlačenici národů a lidí

chemtrails - způsob eliminace lidstva?

2016 - co se událo ve světě

něco na té Sýrii je..

---

Spřátelené blogy: pepomat - wordpress

pepomatwebmium - blogspot 

pepomatwebmium - blog

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio