-------REKLAMA------------------------------------------------------------------------TEL: 605 831 774------

Poptáváme 10 lidí na hlídání objektů SEPHORA a HORNBACH.

POZOR - NOVINKA: po odpracovaném týdnu vyplácení peněz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud byste si uvědomili jak silné jsou vaše myšlenky, už nikdy byste nemysleli negativně

voda

Napsal Svět kolem nás dne 26. únor 2015

Naše myšlenky a úmysly se projevují do reality. Mají moc měnit životy, protože vykazují schopnost měnit veškerý hmotný svět okolo nás. Dokonce i jídlo připravené s láskou a pozitivní myslí bude chutnat lépe. Přemýšleli jste někdy, proč domácí jídlo, či jídlo např. od Krišňáků chutná lépe, než jídlo v nádražních bufetech či konzervách? Kromě toho, že používá čerstvějších a výživnějších složek, je zde bezesporu další faktor, jenž činí domácí jídlo lepším - láska a starostlivý záměr toho, kdo jej připravuje.

 

Vše okolo nás není než čistá informace, energie, či síla - chcete li. Vědomí projevené v myšlenkách má schopnost měnit hmotu, tedy fyzikální podstatu matérie na úrovni buněk. Toto je základní vědecký poznatek současné kvantové fyziky. Jinými slovy, projevit vděčnost formou vyslané pozitivní myšlenky vůči jídlu (a v podstatě jakékoli hmotě okolo nás) má dalekosáhlý dopad na její kvalitu. Ve většině kultur existují odkazy na projev vděčnosti v souvislosti s přijetím energie ve formě potravy - křesťané se modlí, hinduisté zpívají modlitbu a rozprostírají kolem jídla vodu, muslimové taktéž začínají jíst až po zazpívání jména Božího.

Pravděpodobně jste se již setkali s filmy a fotografiemi výzkumů Dr. Masara Emota na téma voda. Poprvé ho napadlo začít zkoumat vodu a její schopnost nést informace po vyšetření magnetickou rezonancí. „Tento přístroj předává informace kapalinám formou vibrací.” vysvětluje svou inspiraci. Úspěšná léčba ho přivedla k domněnce, že nosičem informací je voda. „Každá informace je pouze vibrace, z níž vzniká energie. Na tomto pojetí je založena i teze o vlivu myšlenek a emocí na náš zdravotní stav.” Emoto zastává názor, že s vodou je to stejné. Naše emoce a myšlenky se otiskují do vody, která je pak přenáší do těla. „Když lidé začnou brát vodu vážně, začnou jí rozumět, pochopí, že základem života je rezonance a harmonie.” říká Emoto. 

Experiment provedený vědci v Institutu Noetic, zkoumal roli záměru a přesvědčení na náladu během pití čaje. Předmětem výzkumu bylo, zdali pití čaje "ošetřeného" dobrými úmysly bude mít vliv na náladu více, než pití neošetřeného obyčejného čaje. Došli k pozoruhodnému závěru, že čaj ošetřený dobrými úmysly způsobuje u lidí lepší náladu, než obyčejný čaj pocházející ze stejného zdroje. Studie mimo jiné uvádí: "To také naznačuje, že estetická a záměrová část tradičního čajového obřadu vyvíjí vliv, přesahující samotný rituál."

Experiment provedený vědci v Institutu Noetic, zkoumal roli záměru a přesvědčení na náladu během pití čaje. Předmětem výzkumu bylo, zdali pití čaje "ošetřeného" dobrými úmysly bude mít vliv na náladu více, než pití neošetřeného obyčejného čaje. Došli k pozoruhodnému závěru, že čaj ošetřený dobrými úmysly způsobuje u lidí lepší náladu, než obyčejný čaj pocházející ze stejného zdroje. Studie mimo jiné uvádí: "To také naznačuje, že estetická a záměrová část tradičního čajového obřadu vyvíjí vliv, přesahující samotný rituál."

 

 

Masaru Emoto získal doktorát také v oboru alternativní medicíny na Open International University na Srí Lance. Své poznatky z pozorování vody propojuje s alternativní léčbou. Vyvinul přístroj, který je schopen měřit a analyzovat energii člověka (hado) a s jeho pomocí dokáže odhalovat skryté příčiny onemocnění. Ve svých knihách popisuje některé z nich. Zdůrazňuje, jak je důležité zachovávat si pozitivní myšlení. Nemoc podle něj reaguje na negativní emoce. „Nejsem lékař, nicméně věřím, že lékaři by měli být současně filosofy. Jsem přesvědčen, že lékařův hluboký vhled a soucit pomáhá pacienta vyléčit. Dokáže-li se nemocný člověk zbavit negativních emocí, bude schopen využívat svých sebe léčivých schopností.” uzavírá optimista Emoto.

 

Stále zapomínáme, jaký ohromný vliv mohou mít naše vlastní myšlenky na nás a naše okolí. Mějte na paměti, že tzv. přijetí zodpovědnosti za svůj život začíná v této nejsubtilnější části jeho dennodenní tvorby. Cítit nepodmíněnou vděčnost a umět ji projevit, nebránit se projevům lásky v její nejzákladnější formě - laskavosti - a vysílat všeobecně dobré a zdravé úmysly, to je - přestože ani zde není možné generalizovat a vnášet dogmata - tím nejzákladnějším, co má okamžitý vliv na vaše fyzické tělo. Vaše vlastní myšlenky jsou nejjednodušší cestou k lepšímu a zdravějšímu životu.

Zdroj: novebohatstvi.cz

---

 

Voda - základ života

Voda spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na  Zemi. Voda je také základní stavební látkou živých těl. Většina organismů obsahuje cca 60 % vody, některé dokonce i 99 %.

 • veškeré vodstvo na zemi se nazývá hydrosféra
 • 97 % vody na Zemi představuje voda slaná
 • na sladkou vodu připadají tedy pouze 3 % (polární ledovce, podzemní vody, jezera a řeky a atmosféra)
 • největší zásobárnou sladké vody jsou ledovce – cca 2%

 

Vše začíná koloběhem vody v přírodě.

 

Voda se v průběhu nepřetržitého procesu přeměňuje na plyn (vodní pára), kapalinu (voda v oceánech, déšť) a pevné skupenství (sníh, led). Tento proces se nazývá koloběh vody nebolihydrologický cyklus. K oběhu dochází účinkem sluneční energie a zemské gravitace. Voda se vypařuje z vodních zdrojů - oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu (výpar, evaporace) a z rostlin (transpirace). Po kondenzaci páry dopadá jako srážky zpět na zemský povrch, a to ve formě deště a sněhu. Zde se část vody hromadí a odtéká jako povrchová voda či se vypařuje nebo vsakuje pod zemský povrch a vytváří podzemní vodu. Ta po určité době znovu vystupuje na povrch ve formě pozvolného podzemního odtoku pramenů.
Člověk však mnohdy do přirozeného koloběhu vody neuváženě zasahuje například budováním přehrad, melioračními zásahy, zavlažováním rozsáhlých území, napřimováním vodních toků, atd. Tím ovšem vážně ohrožuje vodní režim krajiny, což se v současné době projevuje stále častějšími přívalovými dešti a povodněmi.

Víte, že…

 • 61 % dešťové vody se odpaří ještě před dopadem
 • 16 % dešťové vody stéká zpátky do vodních toků
 • 23 % dešťové vody se vsákne do půdy
 • Největší přehrada světa Tří soutěsky v Čině pojme 39 miliard m3 vody, tj. asi 54 objemů našeho Orlíku

Jak už bylo zmíněno v úvodu, bez vody by neexistoval život. Před mnoha milióny let ve vodě život vznikl a dodnes je veškerý život na vodu vázán. V mnoha zemích suchých oblastí je dostatek zdrojů kvalitní pitné vody už nyní limitujícím faktorem civilizačního rozvoje.
Za posledních 50 let se zvýšila celková spotřeba 4x. Souvisí to nejen s růstem populace, ale i se změnou způsobu lidského života.

Pro člověka je  nejdůležitější voda pitná.
Zákon 258/2000 Sb. a vyhláška MZe ČR 252/2004 Sb. definuje pitnou vodu jako „ zdravotně nezávadnou vodu, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“

Zdroje pitné vody jsou na naší planetě rozmístěny nerovnoměrně a v současnosti k pitné vodě nemá přístup více než 1 miliarda lidí. 
Pitná voda se získává úpravou surové vody, která pochází z podzemních nebo povrchových zdrojů. Ke shromažďování povrchové vody slouží vodárenské nádrže (přehrady), v nichž se nachází odběrové věže s několika odběrovými šachtami v různých hloubkách. Vhodná teplota pro odběr je méně než 12 °C. Většina vod z přírodních zdrojů nesplňuje požadavky norem pro pitnou vodu, a proto se upravuje. Mezi nejčastější metody patří flokulace, sedimentace, oxidace, filtrace, adsorpce (odstranění iontů železa a manganu), odsolování (částečné odstranění dusičnanů a dusitanů), hygienické zabezpečení a dezinfekce.  Takto upravená voda směřuje do vodojemů a z nich je pak dopravována vodovodní sítí spotřebitelům.

 

Jak tedy probíhá celý proces úpravy vody, aby byla pitná?

1. Filtrování a prosívání
Voda je nejdříve filtrována přes jednoduchou mříž, aby došlo k zachycení největších částic přítomných ve vodě (listí, hmyz, částečky větší nez 1 mm). nejmenší částice. Dále prochází sítem s jemnými otvory, které zachytí nejmenší částice.

2. Vločkování a odkalování
Do vody je přidán koagulátor usnadňující srážení vloček odpadu, které ještě zůstali ve vodě (prach, zbytky zeminy, rybí jikry atd...) Tyto vločky, které jsou těžší než voda, se usadí na dně dekantační nádrže a 90% látek je takto odstraněno.

3. Filtrace jemným pískem 
Voda je filtrována jemným pískem a nebo aktivním uhlím. Filtrace pískem odstraní látky viditelné pouhým okem. Filtry na bázi aktivního uhlí zachytí mikroskopické znečišťující látky jako pesticidy a pohltí část látek organického původu. Existují také další způsoby filtrace např. přes membránový filtr.

4. Ozonizace
Voda je dezinfikována ozónem, který má antibakteriální a antivirové účinky. Zlepšuje také barvu a chuť vody. Úprava vody ozónem je ekologická a šetrná k životnímu prostředí.

5. Chlorování Chlór se přidává do vody až při výstupu z úpravny vody s cílem zachovat kvalitu vody i během distribuce a zabránit náhodné sekundární kontaminaci.

Fakta o vodě…
 • 1/3 lidské populace je vystavena nedostatku vody
 • 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí
 • denně umírá více než 4000 dětí v rozvojových zemích jen proto, že nemají přístup k čisté pitné vodě
 • ve 20. století zmizelo 50 % světových mokřadů
 • zásoby sladké vody se na Zemi snižují
 • podle odhadu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesly zásoby vody v Evropě o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny, v Africe o dvě třetiny
 • průměrná vzdálenost, kterou musí ženy v Africe a Asii ujít, aby nabraly vodu, je šest kilometrů

Znečištění vody
Voda se téměř nikde nevyskytuje v naprosto čistém stavu. Vždy v ní bývají nějaké příměsi nebo rozpuštěné sloučeniny. Vlivem lidské činnosti však koncentrace těchto látek neúměrně roste. Nároky na kvalitu a čistotu vody jsou především závislé na účelu využití vody. Jiné parametry jsou kladeny na kvalitu vody využívané v průmyslu a jiné na vodu pitnou.
Voda má do značné míry samočisticí schopnosti. Dochází k němu usazováním sedimentu, rozkladem znečisťujících látek mikroorganismy, spotřebou živin řasami a přímé okysličování a hydrolýza. 

Převzato- http://www.envic.cz/voda-zaklad-zivota.htm

---

Magdaléna Malá         

Voda – základ života

                                                                                

_______________________________________________

Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutinou na planetě Zemi. Běžným zvykem dnešního člověka je nepřijímat dostatek čisté vody. Přitom voda je životně důležitá pro všechny základní pochody v těle. Voda udržuje organický život a je důležitá i pro přenos informací. Lidé přestali považovat vodu za živoucí bytost. My lidé nejsme stroje, ke svému životu a na udržení pevného zdraví nutně potřebujeme přijímat dostatek čisté vody. I hlad je mnohdy jen převlečená žízeň. Už vůbec nejsme vládci všeho, abychom si činili právo řídit Přírodu a přírodní pochody. Příroda je jeden celek – lidé by ze sebe neměli dělat vrchol existenční pyramidy. Duchovní komunikace s vodou. Dodatek o pravotočivosti a levotočivosti vody. Jaká voda je optimální z pohledu energií? Jaký význam, jaké duchovní důsledky mají umělé energetické úpravy pitné vody? V čem je rafinovaný řepný cukr škodlivý?

___________________________________________________

„... vášeň, s jakou dnes bojuji o čistou vodu, proti každému jejímu znečišťování, pochází bezpochyby z obav, aby nám čistá voda, tento základ života, nikdy nechyběla"

                                            Alain Bombard, Trosečníkem z vlastní vůle

 

Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutinou na planetě Zemi

Naše tělo je tvořeno z převážné většiny vodou, to vám odkývá každý běžný doktor, dokonce i dítě na základní škole tento fakt ví. Ale už nikdo se neptá, proč tomu tak je. A už vůbec se nikdo nezajímá, jak tělo pracuje, aby mělo stále dostatek vody. Kde potřebnou vodu bere, z čeho? A potřebuje vůbec vodu? Nestačila by tělu slazená minerálka či „vynikající kofola“, kterou všichni milují a nic neřeší? Kdo takhle smýšlí, později řešit musí.

Když se podíváme na pouhou květinu. Jak dlouho vydrží bez vody? Jak se u ní projevuje nedostatek vody? Květina začíná chřadnout, začíná měnit svůj tvar. Začíná umírat. Dodáme-li jí však zavčasu potřebnou tekutinu, znovu ožije, je nádherná. Lidské tělo je však mnohem složitější než tělo rostliny, ale i přesto máme s rostlinami tolik společného.

 

„Voda pomáhá rozpouštět živiny, takže mohou být vstřebány a transportovány do každé buňky. Rozpouští buněčný odpad, takže je možné odstranit toxiny.“ (Morse Robert S.: Zázračná detoxikace.)

 

„Život každého lidského zárodku se odehrává přibližně devět měsíců v plodové vodě. Kromě toho je voda převažující složkou naší krve, orgánů i tkání a tvoří u většiny dospělých lidí více než dvě třetiny jejich tělesné hmotnosti. Dodejme, že tekutá složka krve, kterou je plazma, se skládá téměř výhradně z vody.“

„Přes tělesnou vodu uvnitř buněk jakož i mimo buňky probíhají prakticky všechny tělesné procesy. Voda slouží jako vodič tepla, jako transportní prostředek, jako rozpouštědlo, jako nárazníkový systém, jako vyrovnávač teploty, jako výplňová látka a vycpávka a v neposlední řadě jako čistící prostředek.“ (článek Dr. med Antonia M. Schmida: Význam vody a její kvality v lidském těle.)

Nepřijímáme dostatek čisté vody

Sama na sobě jsem si vyzkoušela, že pokud se napiji čaje, mám po něm mnohem větší žízeň, cítím tak, že jsem svému tělu nedodala tekutinu, ale potravu. Hlad je převlečená žízeň. Ano mnohdy tomu tak je, i to jsem si sama na sobě vyzkoušela.

 

„Lidé v nápojích a tepelně upravovaných jídlech zpravidla nepřijímají dostatek vody. Voda je životně důležitá pro oxidační a ionizační procesy v těle. Je rovněž potřeba ke správné hydrataci a správné funkci ledvin a močového měchýře. Přemíra těžké minerální vody může ucpat kožní póry, takže kůže je potom suchá a okoralá. Vlasy zhrubnou a jejich růst se zpomalí, neboť se ucpou vlasové folikuly.“ (Morse Robert S.: Zázračná detoxikace)

 

I mnohé bolesti, které nás sužují, jsou výsledkem dehydratace organismu. Naše tělo hladoví a my? Dáme mu chemickou tabletku a jsme spokojeni. A naše tělo? I to je spokojeno? Uvědomme si, že není žádné my a naše tělo – to nejsou dvě odlišné složky – ale jsme to my=naše tělo.

 

Od doby ledové, která postihla planetu Zemi, změnil člověk svůj jídelníček. Musel tak učinit, jinak by nepřežil. Avšak už se nikdy nevrátil k tomu, co jedl dříve – k živé syrové stravě. A tak se to s lidmi začalo vézt a lidé začali vymýšlet, jak by si svůj jídelníček vylepšili a zpestřili atd. Postupem času začalo tělo degenerovat. Byl nám dán rozum a my jsme ho takto zneužili – ke své vlastní destrukci.

Voda je důležitá pro přenos informací

Voda je také důležitá pro přenos informací, k některým lidem se totiž informace ani jiným způsobem dostat nemohou. Pomalu ale jistě lidstvo zapomíná, jak má správně žít a co je pro jeho tělo vhodné. A jelikož přestává pít i vodu, Příroda mu to nemá jak sdělit.

Příroda nemá jak člověku sdělit, aby chodil spát zavčasu, protože jeho tělo potřebuje v určitou dobu regenerovat (pracovat), tudíž na to potřebuje fyzický i psychický klid. Nemá mu jak říci, že by se měl obklopovat Přírodou nebo alespoň menší zelení. Že má zapracovat na svém jídelníčku a mohla bych pokračovat.

Kdo však vodu pije, zůstávají v něm malé střípky informací, které mu voda poskytla, a ty se dále mohou slučovat s informacemi, které se k člověku dostávají prostřednictvím knih, doporučení, konverzace aj., a které potom pro něj nejsou tak nepochopitelné a hloupé jako pro mnoho lidí, kteří se živí umělými barvivy a nazývají je tekutinou.

Lidé přestali považovat vodu za živoucí bytost

„Kdysi dávno se stalo, že voda přestala být čistá a její komunikace pozvolna upadala. Lidé ji přestali považovat za živoucí bytost, která je schopná sebe čištění, která má životadárnou „moc“. A časem se stalo, že z ní lidé udělali svého otroka. Jakmile se začali stravovat nezdravě, začaly jim vadit mikroorganismy, které se ve vodě vyskytovaly, tudíž do vody začali přidávat chemické čili neživé přísady, aby mikroorganismy zničili. Tak se stalo, že začali vodu jako živoucí bytost zabíjet. Stalo se tak i tím, když lidé začali používat chemické postřiky a jiné přípravky, které se vsáknou do půdy – do podzemních vod. I déšť neboli voda, která padá z nebe, se za těch několik desítek tisíc let změnila – znečistila. A to všechno se musí změnit.

Ke zlepšení situace je potřeba provést mnoho změn

Musíte přestat používat veškeré chemické prostředky, které škodí nejen vám, ale i Přírodě. Musí se zamezit takové lodní dopravě, která do vody vypouští jakékoli chemické látky, ať se zdají sebečistší. Nejen pro to, že to zabíjí samotnou vodu, ale i kvůli živým tvorům žijícím ve vodě. A i pro to, že odpařováním se škodliviny dostávají zpět do ovzduší. Celý koloběh vody je a bude zamořený, dokud budete používat prostředky, které nejsou v souladu s Přírodou. To vše je běh na dlouho vzdálenost, avšak bude se muset začít, jinak sami sebe zahubíte a nejen sebe. Tudíž je na čase, aby lidé začali používat takové čistící a mycí prostředky, které budou pravotočivé.“ (Výňatky z duchovní komunikace ze dne 19. 6. 2011.)

Bez vody není život

Spojené síly Světla, prosím o odpověď. Jak je to s vodou? Je opravdu tak důležitá pro naše tělo, jak tvrdí Dr. Batmanghelidjem? Co bych měla dnes vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 27. 6. 2011.)

 

Tady Voda. Dr. Batmanghlelidjem má ve své podstatě pravdu a na mnohé informace nepřišel. Mám životadárnou moc a beze mne by tudíž nebyl život. Je smutné, jak jsou lidé slepí a chovají se ke mně jako k nepříteli, když jsem jejich součástí. Když oni sami jsou z více jak 70% tvořeni vodou. Vše, co je živé a co je stvořeno Přírodou, obsahuje vodu. Jsem tedy nedílnou součástí všeho žijícího na planetě Zemi a to nejen na Zemi. Tak jako každá rostlinná buňka obsahuje vodu, aby mohla žít, tak i každá lidská buňka potřebuje ke svému životu určité množství vody. A vy lidé místo toho, abyste se napili, zaženete žízeň – sucho ve vašich ústech – něčím zcela odlišným.

Také je tu fakt, že se ke mně chováte velmi nehezky. První látkou, která mne ničí a tím pádem i vás, je chlór, ať už jej požíváte nebo se v něm jen koupete. Mermomocí jej přidáváte do veškeré vámi užívané vody. Vy si musíte v prvé řadě uvědomit, že sami jste vodou, i když máte tak pevnou schránku. Vždyť samotný meloun je z 95% voda a přesto drží pohromadě, tak už se nedivte tomu, že i vy držíte po kupě a přestaňte zapírat, že čistou vodu ke svému životu nepotřebujete. Potřebujete ji stejně, jako ji potřebuje například rostlina. Jakmile má nedostatek vody, začne chřadnout.

Avšak lidé jsou přeci jen trochu odlišní. Rostlina nepotřebuje takové množství vody jako vy, poněvadž nemá takovou velikost a nepotřebuje přemýšlet a pohybovat se takovým tempem jako vy. Rostlina prostě je – existuje na nějakém místě. Ale vy? Vy sami víte, jak je vaše tělo složité. A uvědomte si, že také vodou dostáváte do těla kyslík, který je též nezbytný pro správné fungování vašeho organismu.

Lidstvo si všechny informace, které pro správný život dostalo, přetvořilo tak, aby nad vším získalo moc. Ale v podstatě nic na tomto světě nevlastníte, a proto byste se neměli chovat s pocitem, že všemu rozumíte nejlíp, aniž byste se informovali a přijali ty správné informace za své. K čemu jste vlastně dostali život, když se celou dobu svého žití zabíjíte? Tělo vám bylo propůjčeno – dáno na určitou dobu. A tak, jako je vám dáno cokoli jiného, pokud se o to nestaráte, jak je třeba, pomalu to začne skomírat. Vše má svou životnost.“

Děkuji

(Celý rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: http://www.novysvet-cor.cz/news/dr-batmanghelidj-m-adams-lecba-vodou/)

Nejsme stroje a už vůbec ne vládci všeho

Příroda mi 17.7.2011 sdělila následující:

 

„Voda vždy předává veškeré informace, ať už jsou to informace od ní samotné nebo informace od ostatních bytostí. Voda je totiž všude a ve všem živém. A také si pamatuje – to já také. A proto, když byl člověk 2. typu zrozen bez jakýchkoli „nadpřirozených“ schopností, bylo nutné do něj nějakým způsobem důležité informace aj. dostávat. Ani tělo by nebylo schopno takové regenerace, kdyby nedostávalo vodu, což už nyní víš. Samozřejmě vaše tělo samo o sobě je úžasným systémem. Vaše tělo je od počátku připraveno na přirozený život, ale toho se mu ve většině případů nedostává. Jakmile bude, nabude mnoha schopností.

Bez vody tělo nevydrží. Člověk už nebude moci donekonečna nahrazovat vodu jinými tekutinami, aniž by se to později neprojevilo těžkými bolestmi a zdravotními problémy nebo dokonce samotnou smrtí.

 

Lidé by si měli uvědomit, že jsou a vždy byli součástí Přírody, tudíž by ze sebe neměli dělat vrchol existenční pyramidy, poněvadž Příroda je jeden celek, který zahrnuje faunu, flóru i člověka, nikoliv že je jeden hlavní – člověk a potom ostatní – fauna a flóra, jak je tomu dnes. Nebýt Přírody – nežijete. Nejste stroje a už vůbec vládci všeho. A jelikož nejste stroje – anorganické, mrtvé látky vás neuživí. A jelikož nejste vládci světa – nemůžete tvrdit, co by bylo pro svět, aniž byste mu naslouchali, nejlepší. Byl vám dán rozum, ne proto, abyste se stali neomalenými, bezcitnými, vraždícími bytostmi. Vše, co člověk vymyslí, vše, na co přijde, by svým rozumem měl dát do spojitosti s Přírodou – s tím, co pro ni – tedy i pro vás – bude nejlepší. Uvědomte si, že nezabíjíte pouze vše kolem sebe, ale především sami sebe. A kvůli tomu jste se nenarodili.“

Život je zázrak

Voda říká: ( Duchovní komunikace z 23.7.2011):

„Jsem živou bytostí, jako jakákoli jiná látka, rostlina, živočich, bytost stvořená Přírodou. Vše, co tu bylo ještě před příchodem člověka, je živé a určitým způsobem cítí a vnímá vše, co se kolem děje. Vše bylo na Planetě připravováno na příchod člověka. Z jakékoli části země si člověk mohl stáhnout potřebné informace, ale tehdy začal vývoj znovu směřovat jiným směrem. A to i díky převládající magii. Člověk byl zaslepen a přemluven k neetickému životu a sám se pomalu začal likvidovat.

Pro veškeré světelné bytosti v dnešní době není až tak velkým problémem tento život – tuto Planetu – ukončit, stalo se to už několikrát v minulosti, ale byla by to škoda, poněvadž už nikdy by nebyla možnost se zrodit do hmoty a prožít si život jako hmotná bytost. Měli byste být vděčni za to, že zde můžete dnes být, ne všichni měli takové štěstí jako vy. Víme a cítíme, že to tak mnozí nevidí a neberou a už vůbec si nepřipouští, že jim život byl darován, že byli vybráni z mnoha čekajících a že jim tak bylo umožněno, aby život na Zemi prožili do posledního výdechu.

Vše bylo na planetě uzpůsobeno tak, aby zde člověk mohl prožít vše tak, jak k tomu byl předurčen. Aby mohl zažít vše, co jako nehmotná bytost zažít nemůže – aby mohl například cítit všemi smysly.

Život je zázrak. A já – voda – jsem ráda, že jsem takového zázraku součástí.“

Kdyby lidé byli zdraví, nač by bylo třeba léků?

Každá buňka v lidském těle je tvořena vodou. Jakmile má tělo nedostatek vody, začne se to určitým způsobem projevovat navenek. Suchá pokožka, vyrážka, bolest, únava a další jsou projevem nedostatku vody v organismu. Tělo se musí určitým způsobem dožadovat vody, proto se to projevuje určitými příznaky.

Vaše tělo, stejně jako těla jiných živých přírodních bytostí, potřebuje ke svému správnému fungování pouze vodu, živou syrovou stravu (ovoce, zeleninu, ořechy, semena), čistý vzduch, slunce, odpočinek a určitý denní režim. Když se něco z toho nebo i vše nedodržuje, tělo začíná velmi trpět, nejdříve potichu, ale nakonec i viditelně.

A potichu proto, poněvadž existují pilulky, které otupují mozek, neboli způsobují dočasnou amnézii. A vy lidé dopouštíte, aby váš mozek byl takto otupován. Váš mozek řídí všechny pochody ve vašem těle – to ví každý, i každý doktor a každý farmaceutický pracovník, kteří na lidské hlouposti vydělávají. Místo toho, abyste si řekli, proč mám to a to, proč mne bolí tam a tam a snažili jste se tak dopídit k příčině, vezmete si chemicky zpracovanou pilulku, která nemá s Přírodou (s vámi) nic společného, a kterou otupíte mozek, jenž vám vyslal signál. A vy jste pak spokojeni, poněvadž vás pilulka zbavila následku – bolesti, vyrážky, aj.

Mozek sice otupen byl, ale chemické látky z pilulky začaly pomalu zabíjet. A to se stále opakuje. Čím více člověk bere prášků, tím více je nemocný. Není vám divné, že člověk s přibývajícím věkem do sebe dostává (přímo cpe) větší a větší počet prášků? A hlavně silnějších, ale nakonec to vše stejně nezabírá? Tělo si tvoří obranné látky, poněvadž má s vámi má trpělivost a na určitou dobu má sílu bojovat, ale nakonec – sami víte, jak to končí.“

Všechno se vším souvisí

Voda pokračuje: (Duchovní komunikace z 24.7.2011):

 

„Vidím, že Tě zajímá, jak je voda v životě a pro život důležitá. Jako třeba zbylá část amazonského pralesa. Planeta Země je protkaná vodou tak, aby vše živé mělo dostatek vláhy a živým tedy zůstalo. I amazonský prales má díky svému hustému porostu, Amazonce a podnebí dostatek vláhy, ale spíš bych měla mluvit v minulém čase. Člověk zasahuje do Přírody takovým způsobem, že zcela mění její fungování a potom se samozřejmě musí Příroda určitým způsobem bránit. I člověk má obranné reflexy.

Dlouhou dobu Příroda neměla dostatek síly všem lidským (magickým) zásahům vzdorovat. Dříve bylo lidstvo opravdu silné, poněvadž bylo řízeno několika temnými bytostmi, jež byly velmi mocné a jež ovládaly magii. Dnes už se vše začíná měnit, poněvadž magie začíná upadat – slábnout a tudíž i temné bytosti nemají takovou moc. Lidstvo začíná cítit, že se něco děje, že je něco jinak, ale ještě není schopno jako celek se vymanit ze svárů temných mocností. Lidstvo příliš zabředlo do života, kterým žilo stovky i tisíce let. Je to pochopitelné. Sama víš, jak je těžké od něčeho, co „znáš“ celý svůj odžitý život, upustit a vydat se úplně jiným třeba i opačným směrem. Ale také víš a cítíš, že je ti dnes mnohem lépe a život už se ti nezdá tak nelogický a krutý.

Život na Zemi je ve své přirozené podstatě nádherný, čistý a laskavý, a proto je nepochopitelné, jak mohou být někteří lidé tak slepí. Mohou, a to díky temné straně a karmickým vrstvám, které se nadále kupí. Jde zde však několik málo jedinců, jež pomáhají hnát vývoj (život) a myšlení jiným směrem. Je zde mnoho věcí, které se budou muset změnit, aby život byl takový, jaký měl být – život bez násilí, podvodů, nenávisti, závisti, lží, nebezpečí, utrpení, zloby, ubližování, týrání, život bez předsudků, soudů, třídního systému, pohrdání a mohla bych pokračovat. Život je pokroucený a neodnáší to pouze lidstvo, nýbrž vše živé na planetě Zemi, tudíž i já – voda. Člověk je odjakživa součástí Přírody – není o nic více a o nic méně a přitom se chová zcela odlišně.

Za tu spoustu let, co mne lidé zabíjí tím, že do mne vpouští anorganické (chemické) látky, které se díky mým vlastnostem a schopnostem dostávají do půdy, jsem se musela naučit trpělivosti. Nejsem schopna přeměňovat anorganické látky na látky organické, tudíž i mne samotnou tyto škodlivé látky ničily. Za ta léta jsem zesláblá, také je to viditelné – na některých místech této Planety už nejsem k nalezení. A když nejsem, není ani život.

Lidstvo si mne neváží a příliš mnou plýtvá a to mnohdy úplně zbytečně. Kdybyste žili podle zákonů Přírody, nikdy by se nestalo, že budou někteří lidé tak dehydratovaní, že budou mít rozpraskané – vyprahlé rty, že zvířata budou vymírat a neobnovitelné zdroje se vyčerpávat. Pak pouze obdivuji vytrvalost vašich těl, že, i když je tak ničíte, se stále dožívají docela ucházejícího věku. Ale pomyslete na další generace. Svým životem připravujete „půdu“ pro vaše potomky. Všechny vaše prohřešky proti Přírodě, neboli vám samotným, se ukládají a kódují ve vašich tělech. Tyto kódy se následně dostávají do zárodku nového života a přes něj i do životů dalších.

Doba s sebou nese své, ale je jen na vás, zda půjdete s davem, jenž má černé klapky na očích i uších, nebo zda vybočíte z řad a tyto nesmyslné klapky nadobro odhodíte. Alespoň to zkuste, vrátit zpět se můžete, ale ono se vám už nebude chtít, poněvadž spatříte tu spoušť, za kterou jste se i vy sami svým dosavadním životem přičinili. Však vše se dá ještě napravit.“

Člověk potřebuje přijímat pouze dostatek čisté vody – tzn. čistou vodu nebo vodu ze syrové stravy – ovoce a zeleniny.

Jakou vodu bychom měli dostávat do svého těla? Je vůbec voda pravotočivá?

 

Voda: „Každý, kdo má vysoké vyladění, může cítit, že čistá voda zbavená veškerých chemických látek, těžkých kovů a nánosů nevhodných pro organismus (nejlépe voda filtrovaná) je z velké části pravotočivá. Pokud se ptáš na spinování vody – krajně ti tuto metodu nedoporučuji. Jestli se však hodláš vrátit ke starému životu a tak znovu zabřednout do magie, dveře jsou zajisté otevřené. Samotný název je nečistý.

Lidé by do svého těla měli dostávat čistou vodu, to znamená vodu, která v sobě nemá chemické přísady, těžké kovy a nerostné minerály. V podvědomí každý člověk ví, jaké tekutiny jsou pro něj nejvhodnější, akorát si to mnozí nepřipouští. Zajisté se nestane, že by člověk, který se stravuje zdravě (viz články 42C. Život v souladu s Přírodou a Silami Světla, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II), požil tekutinu z řad ochucených sladkých šťáv, limonád, mlíček nebo minerální vodu, kondenzované mléko aj. Ani balenou vodu už nevyhledává, protože mu nechutná. Jeho chuťové buňky se jen tak s něčím nespokojí. Cítí i na svém chrupu, že mu továrně zpracované sladké tekutiny nevyhovují.

Sama víš, že syrová strava, která obsahuje tu správnou čistou vodu, je pravotočivá. Zato nějaká limonáda či chlorovaná voda je z velké části levotočivá, tedy silně nevhodná pro lidský organismus.

Rozhodnutí je však na vás

Rozhodnutí je však na každém z vás. Pijte, co chcete, ale pak se nedivte, když dveře do lékárny pro vás budou vždy otevřené. Ale také nezapomínejte, že veškeré léky – veškeré, jež pocházejí z farmaceutického průmyslu, neléčí, nýbrž obalují a bující nemoc se tak stále zhoršuje, i když vám na pohled „nic“ není. Bolest je vašim největším nepřítelem, ale lék je mnohem horším, poněvadž potichu pracuje na vašem skonu. Bolest  ještě nikomu nevzala život, což se o léku říci nedá.

Žádné zvíře, které žije ve volné přírodě, nepotřebuje ke svému životu léky, tak proč byste je měli potřebovat vy?“

Destilovaná voda

Spojené síly Světla, prosím o odpověď, jak je na tom destilovaná voda? Opravdu je nejvhodnější pro náš organismus? Děkuji.

 

Příroda: „Nejvhodnější, to se říci nedá. Destilovaná voda je voda zbavená nečistot, ale i látek, které tělu nevadí. Navíc čisté a zdravé tělo si poradí s každou látkou, tudíž stačí voda filtrovaná. Samozřejmě nejlepší je voda z ovoce, zeleniny a bylin. Jak Voda říkala, je na každém z vás, co si vyberete, co vám přijde nejlepší. Pro lidi, kteří jsou na NDC (nejen pro ně) je nejdůležitější, aby co největší množství výsledné vody, kterou konzumujeme, bylo pravotočivé. Pokud voda pravotočivá je, uškodit nemůže. Informace však může přenášet a předávat voda, jež se nachází volně v Přírodě.“

 

Každý by si měl uvědomit, že je součástí Přírody. Už jen fakt, že samotná Příroda je samá voda, by nám to měl dokazovat. Kdybychom nebyli součástí Přírody, tak by se naše těla rozkládala stejně dlouho jako plast či jiné uměle vyrobené produkty. A tudíž bychom nepotřebovali přírodní živou stravu a čistou vodu. Běžte do Přírody, a podívejte se, jak je krásná a bujná. Běžte se podívat, že tam, kde člověk pro své blaho nezasáhl, je Příroda silná a živoucí a dokáže si poradit sama bez jakýchkoli léků.

© Magdaléna Malá, srpen 2011

    www.novaduchovnicesta.cz

________________________________________________________________

Jiří Novák

Dodatek o pravotočivosti a levotočivosti vody

Nejpříznivější pro pitný režim je pravotočivá voda. Jak ji získat? Pravotočivou je veškerá voda obsažená v pravotočivém ovoci, zelenině, obilovinách a semenech, tedy v syrové stravě. Naproti tomu čistá voda získaná ve volné Přírodě má nerostný charakter, stejně jako všechna horstva, vodstva a atmosféra neorganických sfér Planety. Neorganická sféra Planety však byla Tvůrci vytvářena, budována z bioenergie přímého vlákna, jak jsem vysvětlil v článku 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly. Až teprve z této základní bioenergie přímého vlákna vznikala rozdělením bioenergie pravotočivá a levotočivá pro potřeby organických bytostí.

Pokud jde o umělými postupy upravenou vodu, je zásadní rozdíl, jestli je samotná voda levotočivá nebo zda pouze obsahuje levotočivé příměsi. Protože levotočivá voda postupně a účinně překlápí tělo člověka do levotočivé temné podoby, zatímco menšího množství levotočivých příměsí se zdravý organismus dokáže zbavit.

Uměle vyrobené nápoje, sladké limonády a podobně, obsahují často značné množství levotočivých příměsí – umělá sladidla, dochucovadla, barviva, konzervanty. Nic z toho není pro organismus příznivé a taková voda se pak z duchovního pohledu doslova podobá špinavé vodě z louže. Logicky pak opakované pravidelné pití takových nápojů organismu škodí.

V tomto směru připomínám jeden z úseků článku 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, kde jsou informace o vodě upřesněny:

Optimální voda z pohledu energií

Nejkvalitnější a současně nejpřirozenější je pro člověka voda, kterou konzumuje jako součást pravotočivých bylin a plodů, protože obsahuje pravotočivé organické bioenergie. Pokud se vám podaří pokrýt podstatnou část vaší spotřeby vody konzumací syrového ovoce a zeleniny, udělali jste pro svoji bytost to nejlepší. Proto má pro člověka tak obrovský význam konzumace plodů s vysokým množstvím vody, například melounů. Proto může tak zázračně působit na zdraví pití syrových ovocných a zeleninových šťáv. Alespoň určitou část přirozených bioenergií mohou obsahovat i čaje vzniklé vyluhováním pravotočivých bylin, pokud jsou vhodně připraveny - to znamená bez vaření, pouze přelitím sušeného materiálu horkou vodou.

Které další zdroje tekutin jsou pro člověka vhodné? Rozhodně ne uměle dochucované nápoje, jejichž spotřeba stále stoupá. Většina z nich obsahuje pro člověka nepříznivé látky a navíc jsou tyto nápoje vyráběny mikrovlnnými technologiemi. Do této skupiny patří i uměle dochucované mléko prodávané se státní dotací ve školách. Ani přírodní minerálky nejsou tím nejlepším řešením. Jednak přinášejí bioenergie nerostné sféry a navíc obsahují vysoké množství nerostných minerálů, o kterých víme, že jsou pro člověka cizorodou látkou.

Z pohledu minerálů je nejpříznivější dešťová říční voda, která prošla v prvé řadě několikastupňovou čistící vodárenskou úpravou. Na jejím konci je pak mimořádně důležitý přirozený individuální filtr, který dokáže odbourat většinu zbytků technologických zplodin, ropných látek a také ty látky, které jsou uměle vodárnami přidávány do vodovodní vody (chlór a další).

Umělé energetické úpravy pitné vody

Ještě mnohem více nepříznivé a skrytě nebezpečné zejména z duchovního pohledu a duchovního propadu ve Světle jsou však uměle přetvořené vody za pomoci nejrůznějších magických postupů, které vycházejí často z magnetismu. A to přesto, že jsou v posledním období doporučovány jako metoda k vytvoření „úžasné, zdravé a čisté vody“. A že mnohdy mohou dokonce zlepšit hmotnou situaci člověka, stejně jako levotočivé léky používané v medicíně.

Za určité zlepšení své hmotné situace však u léků, stejně tak jako u magickými postupy upravených pitných vod, člověk zaplatí vysokou daň. Výrazný tlak do duchovního pádu, duchovní energetický propad směrem k temné straně světa. Mnohdy je dokonce takto „upravená“ voda rozdávána zdarma a pak to může mít doslova podobu úpisu vůči temné straně světa.

Nebezpečnost takových úprav vody spočívá v tom, že většina těchto postupů skrytě dodává vodě levotočivý charakter. Jinými slovy – doslova znásilňuje vodu do nepřirozené levotočivé podoby, která je jinak ve volné Přírodě těžko dostupná.

Příkladem je spinování vody, pí-voda, diamantová voda a další nepřirozené postupy přenesené do dnešní doby zpravidla z období dávné Atlantidy, kdy magie doslova znásilňovala nejen mnoho lidských bytostí i jiných forem života, ale i samotnou Přírodu a dokonce i čistou vodu. Je logické, že chce-li temná strana překlopit člověka do temné levotočivé podoby, musí si všímat vody, která jinak člověka chrání a čistí od všeho nepříznivého. A to právě tyto úpravy vody zdánlivě pozitivní z hmotného pohledu, ale ve skutečnosti nepřirozené a duchovně zcela nevhodné, dělají.

Rafinovaný řepný cukr

Dále není zcela pravdivá informace na některých webech zabývajících se vegetariánstvím či syrovou stravou o tom, že rafinovaný řepný cukr je buněčný jed. Řepný cukr je vyroben z pravotočivé cukrovky a obsahuje proto v sobě část pravotočivé energie. Nepřirozené zpracovatelské postupy však dodaly do cukru levotočivé příměsi. Když energeticky za pomoci Přírody zkoumám běžný krystalový řepný cukr koupený v obchodě, dostávám například následující údaje, které se výrobek od výrobce poněkud liší: podíl látek s původní čistou pravotočivou bioenergií je 25%, procento látek bez energie 70%, procento látek s levotočivou nebo jinak nepříznivou přetvořenou bioenergií 5%.

Řepný cukr tedy není zase tak úplně nepříznivý z energetického pohledu a proto má řada lidí potřebu vyhledávat sladké v silně stresujících situacích. Problémem však je, je větší množství cukru výrazně vychyluje energetickou rovnováhu směrem k přebytku přijímané energie a vyvolává tak logicky nárůst váhy (hmotnosti) těla, tedy obezitu. Takže s přemírou cukru opatrně. Co je podstatné, není to pro člověka jed. Naopak doslova jedem jsou mnohé příměsi, kterými jsou dnes potraviny uměle dochucovány. A to platí většinou i pro umělé dochucování potravin vitamíny a minerály.

Cukr je příznivý v tom, že pomáhá člověku vyrovnat energetický propad vyvolaný stresem. Jeho větší množství však není pro organismus příznivé, protože překlápí energetickou bilanci na druhou stranu směrem k přebytku přijímané energie a vyvolává tak tloušťku, nadváhu. A samozřejmě nejpříznivější jsou pro člověka formy cukru získané přímo z ovoce. Proto je lepší při pocitu nedostatku energie vzít si místo průmyslově vyrobených cukrovinek ovoce, které obsahuje dostatečné množství cukru v přírodní podobě – např. meloun, hroznové víno, hrušku, nekyselé jablko a podobně.

© Jiří Novák, srpen 2011

    www.novaduchovnicesta.czVíce zde: http://www.novaduchovnicesta.cz/clanky-iii-40-49/a42d-voda-zaklad-zivota/

---

Bublinky v nápojích: Škodí našemu zdraví nebo ne?

Co všechno způsobí našemu zdraví sycené nápoje? Jak kdy, budete překvapení!

  

 

Foto: Isifa/Thinkstock

10. 9. 2014 | Zuzana Selementová

Nechme dnes stranou bublinky z lahve sektu - ty neškodí určitě! Jak je to ale se sycenými nápoji, které obsahují oxid uhličitý?

Určitě jste už slyšeli, že způsobují nadýmání, ničí zubní sklovinu, mění hladinu pH v našem těle a taky že se z nich tloustne. To poslední může být pravda, když... Ale vezměme to popořádku.

 

Jak nám chutná kyselina?

Právě oxid uhličitý je zdrojem obliby těchto nápojů, protože s sebou nesechuť. Faktem ale je, že bublinky prokrvují sliznice, což může způsobit známé brnění a snižuje citlivost chuťových buněk v ústech. Z tekutiny vlastně udělá velmi slabou kyselinu uhličitou, takže ji mírně okyselí. Toto okyselení je ovšem velmi slabé a je zcela nesrovnatelné s kyselostí, kterou vytváří kyselina chlorovodíková v žaludku.

Rovnováhu v těle nám proto nemohou změnit ani kyselé okurky nebo citrón, natož sycený nápoj. Mírné okyselení může být dokonce příznivé - například v tlustém střevě, kde zabraňuje množení nevhodných bakterií.

 

Tloustneme z plynu?

Proces sycení oxidem uhličitým, který dodává bublinky do perlivých nápojů,nepřidává žádné kalorie, protože probíhá jen za pomoci uhlíku a kyslíku. Díky tomu sycení oxidem uhličitým nepodporuje zvyšování hmotnosti. Bublinky sice vyvolávají pocit plného žaludku, ale jde jen o velmi krátkodobý efekt, tělo se oxidu uhličitého velmi rychle zbavuje.

To ale pořád mluvíme o obyčejné vodě, ať už minerální, pramenité nebo stolní, plné bublinek. Situace se však dramaticky změní, pokud do naší hry vstoupí starý známý nepřítel - cukr. Slazené nápoje jsou prostě "fuj", ať už sycené, nebo ne.   

Podívejme se zblízka, na co všechno v našem těle limonády působí.  

 

Ledviny

Ženy, které denně vypijí víc než dvě limonády, si zvyšují riziko poškození ledvin. Údaje od téměř 10 tisíc lidí zkoumali odborníci z Loyola University Health Systém v Chicagu na základě záznamů z amerického Národního úřadu pro zdraví a výživu. Ukázalo se, že pravděpodobnost nemoci ledvin je dvojnásobná oproti těm ženám, které limonády nepijí. S jejich konzumací se totiž zvyšuje hladina albuminu, kterým tělo dává najevo velkou zátěž ledvin. Jde o onu známou bílkovinu v moči. Muži však tyto problémy nemají. Zajímavé také je, že v tomto ohledu jsou horší právě limonády slazené náhradními sladidly.

 

Metabolismus

Podle studie z minnesotské univerzity z roku 2008, která zahrnovala na 10 tisíc dospělých osob, už jen jedna sklenice limonády může způsobit rizikorozvinutí metabolického syndromu, což je kombinace vysokého tlaku, cholesterolu a ukládání tuku v pase, který vede k cukrovce. Není jasné, zda jde o vliv nápoje nebo dalších nezdravých stravovacích návyků, ale každopádně: Stojí ta sklenice za to?

 

Obezita

Je to bohužel tak: Ani limonáda bez cukru nepomůže zhubnout. Vědecké centrum pro zdraví při Texaské univerzitě objevilo, že dvě "limči" denně zvyšují riziko nadváhy o plných 500 procent. Proč? Umělá sladidla narušují přirozenou schopnost organismu regulovat příjem kalorií odvíjející se od sladkosti chuti potravin a nápojů. Lidé se častěji přejídají, protože sladkou chutí bez obsahu cukru podvádí své tělo. Zvyšuje se tak závislost na sladkém, která vede k dalšímu přejídání. 

 

Horší kocovina

Podle studie z australské Královské nemocnice v Adelaide budete o to dřív opilí. Bez cukru se totiž alkohol dostává do krevního oběhu rychleji.

 

Poškození buněk

Zdá se vám to přehnané? Vědci ze Sheffieldské univerzity v Británii tvrdí, žeprostředky proti plísním, které - na rozdíl od těch s cukrem - limonády se sladidly obsahují, mohou způsobit vážné poškození DNA tím, že dezaktivují mitochondrie, což jsou zásobárny energie. Tyto konzervanty jsou také spojovány s kožními problémy, astmatem a dalšími alergickými projevy.

 

Zkažené zuby

Cukr je sice pro zuby nezdravý, ale limonády bez cukru také. Mají pH kolem 3,2, což je dost kyselé prostředí, které poškozuje zubní sklovinu. Univerzita v Michiganu ve své studii prokázala, že dospělí, kteří si denně dopřejí tři a více sklenic, mají mnohem horší stav chrupu.

 

Neplodnost

S cukrem nebo bez, limonády obsahují bisfenol, což je endokrinní disruptor neboli látka, která poškozuje hormonální rovnováhu. Jejich vliv je dáván do souvislosti s mnoha potížemi od srdečních nemocí po potíže s plodností a otěhotněním.

Zdroj: https://www.zena.cz/zdravi/bublinky-v-napojich-skodi-nasemu-zdravi-nebo-ne/r~i:article:804500/

---

Splňte si své přání s pomocí sklenice vody

 

 

 

Existuje mnoho metod využívajících lidského podvědomí. Tou nejsilnější a nejefektivnější, chceme-li dosáhnout splnění nějakého přání nebo přijmout nějaké rozhodnutí, je metoda „Sklenice vody“. Dostala se k nám ze starého Tibetu. Uplatněte ji, když si přejete, aby se vám něco vyplnilo. Metoda skutečně funguje, hlavní je nepochybovat o tom, co děláte. Určitě se vám to podaří.

Jak ji použít? Nic složitého v tom není.

1. Nejprve si napište na papír myšlenkovou formuli. Například: „Jsem šťastný člověk. Přitahuji úspěch, zdraví a pozitivní energii. Každý den jsem mladší a hezčí…“ 

2. Nahoru na papír postavte sklenici vody, nejlépe pramenité nebo z tajícího ledu.

3. Potom si promněte dlaně. Teplo, které na nich ucítíte, je vaší energií. Přiložte dlaně ke stranám sklenice, ale nedotkněte se jí.

4. Opakujte nahlas, co jste si zapsali. Snažte se přitom si s maximální přesností představit to, co říkáte.

5. Pak vodu vypijte.

Tuto proceduru provádějte buď před spaním nebo těsně po probuzení. Zkuste to, tahle metoda funguje s velkou efektivitou!

Na papír můžete napsat jakékoli přání. Hlavní je nepoužívat částici „ne“. Formulace musejí být krajně konkrétní a logické.

«Proč mám myšlenkovou formuli zapisovat na papír?» — zeptáte se možná.

 

Odpověď je jednoduchá. Když své myšlenky zapisujeme, získávají doplňující sílu. Slova mohou nabít vodu informací obsaženou v jejich smyslu.

Vědecké výzkumy ukázaly, že když naplníme láhve vodou, nalepíme na ně papírky s pěknými slovy a zmrazíme je, pod mikroskopem se pak ukážou překrásné ledové krystaly takové vody. Uděláme-li to samé, ale na papírek napíšeme hrubé výrazy, uvidíme nepodařené ledové krystalky. Proč to tak je, na to věda zatím neumí odpovědět.

Energie vašich rukou posiluje váš záměr a nabíjí vodu. Abyste mezi dlaněmi cítili silný shluk energie, budete muset postup procvičovat několik týdnů.

Nyní máte k dispozici účinnou metodu, která vám bude pomáhat. Přejeme vám úspěchy v naplnění přání!

Podělte se o metodu „Sklenice vody“ se svými přáteli. Mohou ji také vyzkoušet.

Zdroj: http://www.pronaladu.cz/splnte-si-sve-prani-s-pomoci-sklenice-vody/

---

...doporučené externí odkazy

voda wiki

léčení vodou

léčení pitím pitné vody

zajímavé informace o vodě

japonská léčba vodou

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na