Čakry v životě - o pohlavnosti

čakry

VĚDECKÉ ZÁKLADY JÓGY - 1.část,2.část,3.část

Regulaci, koordinaci a řízení sexuální funkce obstarává centrální vegetativní nervový systém uložený v hypotalamu, periferní systém, sestávající ze sympatiku a parasympatiku, a dále centrální hormonální systém hypotalamu a hypofýzy. Odtud jsou krví unášeny gonadotropní hormony k periferním pohlavním žlázám, jež stimulují nebo inhibují produkci periferních pohlavních hormonů. Hormony periferních žláz pak opět přemístěny krví zpětně ovlivňují tvorbu gonadotropních hormonů v hypofýze. Kázní se do sexuality zasahuje prostřednictvím inhibiční spojovací dráhy mezi hypotalamem a kůrou mozku. Hypotalamus a vegetativní nervový systém je totiž přístupný volním zásahům právě prostřednictvím inhibičních zpětnovazebných okruhů, vedoucích z kůry mozku do hypotalamu a limbického systému. 
Pod vlivem stimulačních nebo inhibičních nervových vzruchů jsou také vazby mezi hypofýzou, která tvoří gonadotropní hormony, a epifýzou, která tvoří melatonin tlumící činnost pohlavních žláz. Tedy i v tomto systému má jogín možnost do sexuality zasahovat. Avšak odvracení se od všeho, co budí pohlavní vzrušení, žádost, chtíč neznamená jen prostou faktickou absenci koitu či smyslových sexuálních vzruchů, ale rovněž vyloučení sexuálního snění a úmyslů navazovat sexuální vztahy. 
Navzdory možnosti okamžitého splnění těchto podmínek se hormonální gonadotropní systém hypofýzy a periferní pohlavní žlázy na novou hypotalamo-kortikální orientaci přizpůsobují velmi pomalu. Po ovládnutí sexuality probíhá transformační proces na humorálně-hormonální úrovni dál, a to tak dlouho, dokud se v těle tvoří kvantum sexuálních hormonů odpovídající vyhraněné pohlavní polaritě a dokud tím jsou vyvolávány na ně vázané biochemické děje. 
Jsou-li zásahy do sexuality účinné, přeruší se vztahy ke světu, přeruší se proto působení světa samého, který je ze subjektivního hlediska právě těmito vztahy, a z bytosti se stane uzavřená soustava. 
Tato skutečnost je jedním z rozhodujících faktorů pro transformaci sexuality. 
Nepodaří-li se sexualitu ovládnout, je jógickou praxí zpravidla vyvolána neovladatelná vášeň, a nepodaří-li se sexualitu ovládnout ve všech projevech, vyvolá jógická praxe psychologické anomálie, projevující se jistým druhem fanatismu, který se může týkat jakékoli oblasti života. 
Nabádání k ovládnutí sexuality by v žádném případě nemělo vést k moralizování a pruderii - nezapomeňme, že jedna z možných cest k ovládnutí sexuality je zaměřena na dosažení dokonalé sebevlády při koitu (tantrická cesta). Následky pruderie totiž mohou být stejně nepříznivé jako oddávání se vášním - je tedy třeba podle pravdy rozlišovat, zda pruderní reakce nejsou transformovanou sexualitou a co se skrývá za tím či oním jednáním.
Transformovat sexuální energii na energii neutrální lze také fyzickou prací a nedráždivou stravou, ovšem většinou jen dočasně. Školený jogín však ze svého úsilí může čerpat sílu, protože fyzická činnost udržuje bdělost a zabraňuje difuzním tendencím mysli. 
Význam sexuality objasňuje K. Minařík následovně: 

Čtěte také: ledviny a čakry


"Sexualita to je, která činí z člověka otroka nebo usurpátora nebo padoucha či indolentního slabocha. 
Soustřeďující se do prsou může jistě uspat chtivost sexuální, neboť roznícením centrálních psycho-nervových zauzlin probudí vzněty idealistické..., avšak jedovatý had smyslnosti zůstane v kořenech jeho bytí a za vhodných okolností ho vrátí primitivnímu a elementárnímu lidství. Je nutno sestoupit do sebe sama soustředěním s analyzující myslí, čímž se sice nižší přirozenost podráždí, ale dodržováním jógické mravnosti jedovatý had své místo opustí a člověk bude žít v pokoji, ve stavu vykoupení po všechny časy." 
Výše popsanou kázeň na úrovni mysli a citů nižší i vyšší úrovně lze redukovat na tři hlavní kroky: 1. Zpřítomňování těla, případně jeho částí, ve vědomí. Je motorem jógické praxe a zdrojem potřebné energie. Je základem rádžajógy. 
2. Analytické rozlišování niterných procesů na všech úrovních. Je zdrojem poznání fyzikálního charakteru mentálního, citového a pudového života a způsobu působení jednotlivých kvalit. Je základem džňánajógy. 
3. Transformace disharmonických tendencí v harmonické rozumovou volbou záměru předmětu myšlení a rozumovou volbou záměru kvality citů. Je vlastním smyslem předepisované mravnosti a základem bhaktijógy. Ovládnutí citové oblasti niterného života člověka nebývá rychlé a pouhým chtěním se jen zřídkakdy dosahuje skvělých výsledků.
Metodickým krokem, který umožňuje výsledků dosáhnout, je soustřeďování. Je tomu tak proto, že soustřeďování je technikou, kterou se rozvíjí schopnost vnímat podprahové podněty a rozlišovat je a teprve odtud pramení možnost rozumem volit podněty žádoucí.
Za objekt soustřeďování se nejprve volí dolní končetiny. Ty jsou vybrány proto, že jejich excitace mentální energií nikoho nevystaví neúnosným stavům a prudkým reakcím vlastní bytosti nebo osob, které s usilujícím člověčím mají nebo teprve vejdou v nějaký vztah. Zvyšování energetického potenciálu trupu totiž může způsobit bouřlivé roznícení emocí. 
Důsledkem soustředění mysli do nohou je její stabilizace a odstranění těkavosti. Současně se životní energie nevyzařuje do prostředí a stává se vědomě využitelnou. V místě soustředění vzniká napětí, které subjekt zřetelně eviduje a které mění statické energie ve tkáních na kinetické.

Čtěte také: 6 rozdílů - náboženství a duchovnost
Dosáhne-li napětí v tkáních nohou určité úroveň, vytvoří se elektromagnetické pole mezi dvěma póly - hlavou a nohama -které v tkáních těla vyvolá fenomén dielektrické polarizace radikálů, tzn. Nejmenších organizačních jednotek nesoucích elektrický náboj. Tento fenomén se může manifestovat neindukčním silovým tokem, jehož existence je podmíněna právě přepólováním osobnosti, tzn. Že napětí v nohách musí být vyšší než v hlavě. 
Neindukční silový tok se z fyzikálního hlediska projevuje tzv. Posuvným el. proudem. (Z téhož hlediska lze v živém organismu rozlišit dva typy el. proudů, ale druhý typ, totiž proud elektrolytický, není předmětem zájmu jogína.
Elektrolytický proud je výsledkem pohybu iontů tekutinami těla o různé vodivosti. Největší vodivost má mozkomíšní mok-vyplňující volné prostory mezi mozkem, míchou, periferními nervy a jejich obaly. Velmi dobrou vodivost má také krevní plazma, lymf a mezibuněčná tekutina vyplňující volné mezibuněčné prostory.)
Vznik posuvného proudy ve tkáních je podmíněn polarizací částic, protože nosiče Elektrického náboje nejsou volně pohyblivé , nýbrž jsou vázané do větších organizačních celků. Bipolární částice, které zprostředkují tkáňový metabolismus a bioelektrické děje, jsou neuspořádané a různě orientované, a proto se navenek jejich účinek ruší. Teprve je-li vytvořeno elektromagnetické pole o adekvátní intenzitě, částice se orientují ve směru orientace pole a dojde k jejich polarizaci. Vzniklý náboj se označuje jako nepravý nebo vázaný proud, který se pohybuje ve směru orientace pole, je právě oním proudem posuvným.
Jeli organismu funkčně uzpůsoben na vedení el. vzruchů prostřednictvím polarizačního efektu - podobně jako specializovaná nervová tkáň - dosahuje jogín mimosmyslového vnímání , které nezprostředkují smyslová čidla, nýbrž elektromagnetické pole bytosti. 
Manipulace s mentální energií se v tom případě stávají tzv. druhým až čtvrtým vhledem či vnorem a tělo oblastí jasně vnímatelného napětí. Prakticky to znamená, že je rozvinut smysl, pomocí kterého lze hodnotí děje a jejich motivy pomocí tzv. Přímých vjemů. 
Při rozvinutí tzv. Přímých vjemů již není třeba dbát na inspirace a intuice, protože tyto jsou zpravidla doménou lidí duševně pasivních . Mystik dbát na to, aby svou bytost na úrovni funkcí ustálil, a potom v jeho život nemusí rozhodovat inspirace a intuice, ale přímé zjištování. Tyto biofyzikální poznatky obohacují poznatky pokročilých jogínů, kteří tvrdí, že polarizační efekt mže vést ke strukturálním změnám jak v oblasti fyzioloické, tak v oblasti psychosomatické. Ve spisech K. Minaříka nacházíme konstatování, že v důsledku takto zvýšené el. aktivity na buněčných membránách, jejich , jejich zvýšené permeability a zvýšeného metabolismu z tkání sublimuje lymfa, přičemž se tělo stává lehčím a je odolnější proti stárnutí . tento efekt se v náboženských systémech označuje jako tzv. "křest vodou".

Čtěte také: uzemnění člověka


Jakmile je lymfa do značné míry odpařena, začnou se buňky deformovat, což se těle jeví jako bolest. Tento efekt se nazývá "křest krví".
Proto se do těla dechem zavádí vzdušný element, který lymfu nahrazuje. V takto vysoušených buňkách dochází jednak k depresi jádra tělesných buněk , jednak k dalšímu mohutnění polarizačního efektu. Toto mohutnění je subjektivně vnímáno jako teplo, které tělo vypaluje, aniž by se zvyšovala tělesná teplota.
Důsledkem je vypálení citovosti, a tedy také automatických reakcí a reflexů , které jsou nahrazeny rozumovým rozhodováním. Vypálení citovosti se nazývá "křest ohněm".
Možnost vyvolání těchto jevů na buněčné úrovni objasňuje buněčný systém a potažmo metabolické procesy buňky.
Každá buňka má zpravidla vnější membránu (plazmalemu), která odděluje vnitřní buněčnou plazmu a jádro od okolí.
Hlavním úkolem zevní buněčné membrány je rozeznat látky potřebné pro buňku, vpustit je dovnitř a odstranit z buňky zplodiny látkové výměny. 
K uskutečnění tohoto úkolu má membrána několik mechanismů. Směr průniku dané látky membránou je určen koncentračním a elektrickým nábojovým rozdílem na vnitřní a zevní straně membrány.
Kromě těchto mechanismů existují dále mechanismy závislé na energii získané z molekul ATP, co jsou tzv. Jednocestné nebo dvoucestné pumpy (např. natrio-kaliová pumpa u nervových, svalových a ledvinových buněk) tento mechanismus je významný tím, že elektrická energie získaná z ATP může dopracovat látky i proti koncetračnímu a napěťovému spádu.
Dalším úkolem buňky je zpracovávat informace o teple a o chemickém a mechanickém podráždění, jež jsou periferním nerv. Systémem předávány moku, a to především pomocí kolísání el. potenciálu na membránách příslušných nervových buněk - přičemž většina buněčných membrán má rozdíl el. potenciálu 50-80mV )uvnitř negativní, vně pozitivní).
Systém komunikace látkové výměny buněk je tedy postaven na přírůstku nebo úbytku elektrického potenciálu částic nesoucích náboj, případně na pohybu elektronů.
Pokud je funkce vědomí rozšířena z kůry mozku do diencefalu a dále prodlouženou míchou k vegetativním nervům, může jogín cílevědomě zasahovat do svého těla na buněčné úrovni tak, že mění el. potencilál membrán.

Čtěte také: Amanda Sage - malíř, umělec, transformační obrazy
Není při tom nezbytné, aby se snažil vědomě pojmout každou jednu buněčnou membránu, nýbrž stačí, je-li tato práce vykonávána v prostoru, který tělo zaujímá. Podmínkou ovšem je vědomý a definovaný záměr při neutuchající snaze o soustředění.
Soustředění zpočátku představuje jednotlivé akce sebeuvědomění. Tato fáze trvá tak dlouho, až soustřeďující člověk dosáhne pociťování místa koncentrace. Jakmile je této schopnosti dosaženo, koncentrace přestává být jednotlivými pozorovacími akcemi, ale může se stát plynulým a souvislým vnímáním, do kterého lze zahrnout trup a potažmo celé tělo.
Jakmile usilující člověk evidentně zvládl soustředění do nohou, stává se způsobilým přistoupit k mentální kompresi směřující do spodní části trupu, přičemž eletrizující silový tok začne probouzet tzv. Čakry. 

Zdroj: NET

---

Čtěte také:  VŠECHNO CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE A CO VÁM NECHTĚLI ŘÍCT

---

Šestá čakra - Adžna čakra

13. února 2008 v 14:15 | Lightsoul77 |  Aura a čakry

Čakra čela, "třetí oko", vnitřní oko, oko moudrosti

Šestá čakra je uprostřed čela, jeden prst nad kořenem nosu. Otevítá se směrem dopředu. Je sídlem vyšších duchovních sil, intelektu, intuice a uvědomování. Vlastní barva této čakry je jasná indigová modř, mohou zde však být i barvy žluté a fialové. Tyto barevné rozdíly ukazují různorodost vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit záření žluté. Jasná tmavě modrá ukazuje na intuici a nadsmyslové vnímání se projevuje fialovou barvou. Nedostatečnost funkce této čakry se projevuje "přízemním smýšlením", odmítání vyšších duchovních "tajemných" skutečností. Například při pokusech o pozorování aury, různé druhy věštění apod, je velmi důležité, aby tato čakra byla harmická a dopře rozvinuta. Ašna čakra má spojení se zrakem a vnitřním viděním, sny a psychickým životem. Je zaměřená na vědomí. Zpodobňuje se jako lotus s dvěma lístky a trojúhelníkem, který ukazuje jedním rohem dolů. V trojúhelníku je znak OM, který symbolizuje pravdu a absolutní uvedomění. Ovládání této čakry znamená ovládání moci a schopností všech předešlých čaker.
K této čakře jsou přiřazeny: barva - indigově modrá, žlutá, fialová
smyslová funkce - všechny smysly a nadsmyslové vnímání
části těla - obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém
žláza - podvěsek mozkový (hypofýza)
hormony - vasopresin (adiuretin), pituitrin
aromaterapie - máta peprná, jasmín
spánek - spánek a bdělý spánek, 4 hodiny

Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje průsvitná temně modrá (indigo), která posiluje a uzdravuje smysly.
Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd.
Šestá čakra se u ženy otáčí doprava a u muže doleva.

Čtěte také: jak být štastnější

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší vidící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva šesté čakry je jasná indigově modrá, dají se však rozeznat také žluté a fialové barevné tóny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit žluté zbarvení. Jasná tmavě modrá poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání, se projevuje fialovým barevným tónem. Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti. "Třetím okem" jsme silou myšlenek propojeni s příběhem projevu. Všechno vědění, které se ve Stvoření projevuje, je v čistém bytí přítomno v neprojevené formě, podobně jako jsou v semenu obsaženy všechny informace potřebné k tomu, aby z něho jednou vyrostla rostlina. Proces tvoření začíná, když si samo v sobě spočívající Bytí uvědomí svoji vlastní existenci. Tím vznikne první vztah subjekt - objekt, a tím první dualita. Bytí bez tvaru přijme svoji první projevenou vibrační podobu. Na základě těchto pra-vibrací vznikají dalšími uvědomovacími procesy další a další různé vibrační podoby. V nás, lidech, jsou obsaženy všechny úrovně Stvoření, od čistého Bytí až k tuhé hmotě, a jsou reprezentovány různými úrovněmi jednotlivých čaker. Tak probíhá proces projevování se také v nás a skrze nás.

Protože je šestá čakra sídlem všech uvědomovacích procesů máme zde schopnost k projevení (manifestaci), až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak i vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit. Obvykle však probíhá tento proces automaticky, bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch ne mistrem, nýbrž sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás částečné mohou ovládat. I tyto myšlenky se ale uskutečňují v našem životě, neboť co kolem sebe vnímáme a prožíváme, je koneckonců vždycky projevem naší subjektivní reality. Vývojem našeho vědomí a postupným otvíráním šesté čakry můžeme tento proces státe více vědomě ovládat. Sila naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje nebo přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdce můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku.

Zároveň získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou. Potřebné vědění k nám přichází intuicí, jasnozřením, slyšením nebo cítěním. Co jsme dříve možná jen nejasně tušili, stává se jasným a zřetelným.

Harmonická funkce

Čtěte také: komunikace

V současnosti je málo lidí, jejichž "třetí oko" je dokonale otevřené, protože jeho otevírání jde ruku v ruce s pokračujícím vývojem vědomí. Projevuje se zde však mnohem zřetelněji než u doposud popsaných čaker skutečnost, že čakra funguje harmonicky, i když ještě není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní pohled při určitém vědeckém bádání, tak např. poznání hlubokých filozofických pravd. Pravděpodobně má člověk také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápe mnohé souvislosti intuitivně. Duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Poznává stále více, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem, ve kterém se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Myšlení staví na fantazii a idealismu. Možná občas pozoruje, že se myšlenky a představy spontánně uskutečňují.

Čím více je šestá čakra vyvinuta, tím více spočívá myšlení na přímém, vnitřním poznání skutečnosti. U stále většího množství lidí se začínají vyvářet dílčí schopnosti šesté čakry, jako např. jasnozření a cítění v určitých úrovních, jiní získávají dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, např. při meditaci nebo ve snu. Popsat celou oblast schopností a vnímání, které umožňuje otevřená šestá čakra, pro nás však není možné. Naplnilo by to mnoho svazků a museli bychom se spolehnout na informace jiných lidí. Člověk začíná vnímat svět úplně novým způsobem. Zcela překonává hranice svého racionálního rozumu, myšlení je holografické, spontánně přibírá při poznávání informace, které přicházejí z různých oblastí Stvoření. Materiální svět se "zprůhlední". Je zrcadlem pro tanec energií, který se odehrává v jemnějších rovinách stvoření, stejně jako je vědomí zrcadlem, ve kterém se poznává božské Bytí. Mimosmyslové vnímání je tak jasné, že člověk může přímo vnímat ty síly, které působí pod povrchem vnějších forem, je schopen tyto síly vědomě ovládat a nechat vznikat nové formy jejich projevu. Přitom podléhá určitým zákonitostem, jejichž rámec nemůže překročit, aby byl dodržen Řád. Intuice a vnitřní vidění otvírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečnosti. Poznává, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, zabydlených nejrůznějšími bytostmi. Před vnitřním zrakem se odehrává mnohostranné drama Stvoření, nekonečné v neustálém plození nových forem a úrovni skutečnosti, se zdánlivě nekonečnou možností nových forem a rovin skutečnosti.

Disharmonická funkce

Nejčastější projev disharmonické funkce této čakry je "zatížení hlavou". Člověk, který žije téměř výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokouší řídit vše rozumem, platí jen takové pravdy, které zprostředkovává racionální myšlení. Intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a má dar bystře analyzovat, avšak chybí celkový pohled a schopnost integrace do velké kosmické souvislosti. Dochází tak lehce k intelektuální přezíravosti. Platné je pro pouze to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítá jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické funkce šesté čakry spadají také pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení osobních potřeb. V takovém případě bývá obvykle porušená i čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Je-li šestá čakra i přes některé blokády poměrně hodně otevřená, mohou být tyto pokusy i úspěšné, avšak v žádném případě to není v souladu s řádem života. Vzniká pocit izolace a silou získané uspokojení nemá dlouhého trvání. Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra (a tím i "uzemnění") a i ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že člověk má sice přístup k jemnějším rovinám vnímání, nerozezná však opravdový význam vnímaných obrazů a informací. Promíchávají se s vlastními představami a fantaziemi, pocházejícími ze zafixovaných emočních reakcí. Tyto subjektivně utvořené představy se mohou stát tak dominantní, že je považuje za jedinou skutečnost, promítá je do vnějšího světa a ztrácí vztah k realitě.

Čtěte také: dhyana a její podmínky

Nedostatečná funkce

Je-li tok energií šestou čakrou výrazně omezen, je jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Život určují materiální přání, tělesné potřeby a neovládané emoce. Duchovní diskuse jsou pro namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítá jako pouhé domněnky nebo nesmyslné snílkovství bez praktického významu. Myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích ztrácí pak lehce hlavu. Možná může být také velmi zapomětlivý. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí šesté čakry spojeny, jsou upozorněním, aby se člověk díval více dovnitř a poznal i ty oblasti, které jsou pod viditelnym povrchem. V extrémních případech mohou být myšlenky nejasné a zmatené a zcela blokované zafixovanými emočními reakcemi.

Možnosti čištění a aktivování první čakry

Čtěte také: stabilizování hmotnosti - papání

Účinky přírody

Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční nebeské klenby plné hvězd. Tento zážitek otvírá ducha pro nekonečnou šířku a hloubku projeveného Stvoření s bezpočtem jeho mnohotvárných forem a dává nám tušit jemné síly, struktury a zákonitosti, reprezentované nebeskými tělesy a jejich kosmickým tancem v hlubinách prostoru, působící i za vnějšími projevy našeho života na Zemi.

Účinky zvuků

Hudba: Všechny zvuky, které otvírají a zklidňují ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky, jsou velmi vhodné k oživení a harmonizaci šesté čakry. Nejsnáze nalezneme takové skladby v hudbě new age. Tímto způsobem ale působí i některá klasická hudební díla Východu i Západu, obzvláště např. od J. S. Bacha.

Vokál: Čakra čela je aktivována vokálem "i", zpívaným tónem A. Vokál "i" uvolňuje pohyb vzhůru. Reprezentuje sílu inspirace, která vede ke stále novým poznatkům.

Mantra: KŠAM:

Účinky barev
Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje průsvitná temně modrá (indigo). Dává duchu vnitřní klid, jasnost a hloubku. Posiluje a uzdravuje smysly a otvírá je jemnějším úrovním vnímání.

Účinky drahokamů

Lapis lazuli: Do tmavomodré barvy lapislazuli jsou jako hvězdy do noční oblohy rozeseta zlatá zrnka pyritu. Zprostředkovává duši zážitek bezpečí v kosmu a otvírají věčnému životu. Vede ducha do nitra, umocňuje jeho sílu a dopomáhá mu k poznání vyšších souvislostí. Podporováním intuice a vnitřního vidění nechává poznat skrytý smysl věcí a síly za nimi působící. Navíc dává hlubokou radost ze zázraku života a vesmíru.

Čtěte také: sex a nerozhodnost

Indigově modrý saňr: Jasný průsvitný safír otvírá ducha kosmickému vědění a věčným pravdám. Jeho vibrace očišťují, proměňují a obnovují duši i ducha. Vytváří most mezi konečným a nekonečným a nechává vědomí plynout s proudem božské lásky a poznání. Přináší hledající duši jasno na duchovní cestě.

Sodalit: Tmavě modrý sodalit zjasňuje rozum a vede ho k hlubokym myšlenkám. Jeho klidné záření dává mírnost a posiluje nervy. Pomáhá také odstraňovat zafixované způsoby myšlení. Přidává důvěru a sílu zastávat vlastní stanoviska a přenášet ideje a poznatky do běžného života.

Účinky vůní

Máta peprná: Osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblasti šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezujících myšlenkových struktur. Obdarovává našeho ducha jasností a živostí a podporuje sílu koncentrace.

Jasmín: Jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.

Druhy jógy, ovlivňující především šestou čakru

Džňánajóga: Džňánajógaje cesta poznání, postavená na vývoji duchovních schopností rozlišování skutečného a neskutečného, věčného a pomíjejícího. Džňána jogín poznává, že existuje jen jedna neměnná, nepomíjející a věčná skutečnost Bůh. Ve své meditaci se obrací sám pomocí svojí rozlišovací schopnosti přímo k absolutnu bez vlastností, neprojevenému aspektu Boha, až s ním jeho duch splyne.

Jantrajóga: Jantry jsou z geometrických tvarů vytvořené obrazce; které symbolizují božské Bytí, jeho síly a aspekty. Jsou pomocnými prostředky vizualizace.

---

Čtěte také: muž - jeho poslání

Ještě o adžna čakře..

 

Při průchodu kundaliní skrze adžňa čakru dochází k  utišení našich myšlenek. Dosahujeme bezmyšlenkového stavu, který je čistým vědomím, a cítíme uvolnění a mír. Staneme se pokornými vůči nezměrné rozsáhlosti tohoto oceánu života a tím také schopnými přijímat a sdílet jeho vzácné kvality. Vnímáme své právo na život a máme schopnost samozřejmě respektovat životní prostor ostatních. Nejsme zmítáni mezi stavy, kdy svět patří pouze nám a naopak depresemi a letargií. Adžňa čakra je bránou k všepronikajícímu zdroji Božské lásky, branou do Božího království. Bez jejího otevření není možné, aby přes ní Kundaliní prošla a vstoupila do sahasrára čakry.

Z tohoto místa je ovládána celá bytost. Je to spojení s vesmírnými silami, strážci a propojení s naší intuicí. Odtud vycházení podněty k využití naší duchovní podstaty a její využití k duchovnímu vedení. Právě díky této čakře mohu rozvíjet telepatii, zakoušet astrální cestování či poznávat jemnohmotné dimenze. Můžeme tak získávat nové vhledy a pochopení vesmíru jako celku.

Subtilní energetický systém
¦ Velmi zjednodušeně může říct, že lidský subtilní energetický systém odpovídá nervovému systému a je rozdělen do tří základních „kanálů“. Levý a pravý kanál užíváme ke svým vědomým i podvědomým fyzickým, duševním a emočním činnostem. Střednímu kanálu odpovídá parasympatický nervový systém, který řídí dýchání, tlukotu srdce, práci trávícího a vylučovacího systému a ostatní nevědomé činnosti. Energetické kanály, které se v sanskrtu nazývají nádí, spojují navzájem energetická centra (čakry) a umožňují jejich vzájemnou součinnost. Nádí vedou životní energii. Čakry i kanály je potřeba udržovat čisté a vyvážené,  pokud mají všechny aspekty lidské bytosti, ať už fyzický, mentální, citový nebo duchovní, správně fungovat.

¦ Stav našich čaker lze po probuzení kundalini vnímat rukama. Obrázek zachycuje vztah míst na dlani a prstech k jednotlivým čakrám. Pokud je náš subtilní systém v dobrém stavu, vnímáme v rukou při meditaci chladný vánek. V opačném případě cítíme teplo nebo lehké píchání či mravenčení v jednotlivých prstech a místech na dlani příslušejících k čakře, na níž kundaliní intenzivněji pracuje.

Čtěte také: Dalajlama

¦ Levý kanál

Levý kanál (v sanskrtu ida nádí) se také nazývá měsíční kanál. Začíná v múládhára čakře, stoupá vzhůru a v ádžňá čakře přechází do superega na pravé straně hlavy. Poskytuje vedení pro energii přání. Naše přání jsou podstatná pro naše činy, bez jejich impulsů by se nemohlo nic dít. Tento kanál se stará o citový život a minulost. Problémy levé strany směřují k pasivitě nebo k citovým extrémům (poruchám). S emocionální nerovnováhou se sebedisciplína stává obtížnou a špatné zvyky je těžké napravovat. Vážné problémy levého kanálu mohou vést až k naprosté letargii, depresi nebo různým duševním nemocem.

¦ Pravý kanál

Pravý kanál (pingala nádí) se také nazývá sluneční kanál. Začíná ve svádhišthána čakře, stoupá pravou stranou, v ádžňá čakře přechází na levou stranu a končí v egu. Je jím vedena aktivní energie, podněcující naše dynamické a tělesné činnosti. Je-li tato strana příliš přetěžována, levá strana ochabuje a přání a schopnost vnímat radost mizí. Když pravá strana dominuje, člověk se stává velice suchým a agresivním. Vytváří se nadměrný tlak na levou stranu hlavy a ego. Celý systém je vyveden z rovnováhy a člověk, zaslepen egem, ztrácí citlivost k emocím. Jeho rozhodování a činy omezují životy jiných a člověk je příjímá a uskutečňuje s pevným přesvědčením, že jsou nezbytné a logické. Extrémy pravostranného chování vedou například k srdečním onemocněním ( infarkt,…). Městský způsob života se vším, co k němu patří, může vést u některých lidí k výraznému zatížení pravé strany. Je obtížné udržet rovnováhu mezi emocemi a činy, když je práce, škola a okolní prostředí agresivní a stresující. Klidné prostředí domova pomáhá uchovat klid, ve kterém je možné se očistit a napravit nerovnováhu.

Praktiky sahadža jógy jsou účinné v odstraňování blokád v čakrách a ve vyrovnávání energií kanálů.

Čtěte také: děti - rozdíly, jak koho chválit

¦  Střední kanál

Střední kanál (sušumna nádí) začíná v místě, kde sídlí kundaliní (v křížové kosti neboli v tzv. múládháru nad múládhára čakrou), a stoupá přímo vzhůru páteří do nejvyšší čakry. Koordinuje činnosti organismu nezávislé na naší vůli. Srdce bije, plíce dýchají, krevní systém produkuje plazmu, mozek koordinuje komunikaci… Všechny tyto a další neuvěřitelné funkce jsou vykonávány mnohem efektivněji, než by dokázaly milióny počítačů. Jsou uskutečňovány bez ohledu na to, kam je zaměřena naše pozornost. Nepotřebují naše vědomé řízení a kontrolu. Naše tělesné funkce pracují nezávisle na naší vůli podle organizovaného plánu s komplexním propojením. Mnohé z nich objevila až špičková lékařská věda zkoumající DNA. A přece stále zjišťujeme, že jsme objevili jen špičku ledovce. Činnosti, které se uskutečňují prostřednictvím parasympatického nervového systému odpovídajícího na jemné úrovni střednímu kanálu, jsou spontánním děním. Uskutečňují se přirozeně bez toho, že bychom něco vědomě dělali. Proto byl pro označení této jógy vybrán název „sahadža“, protože sahadža znamená spontánní, vrozený.

 

¦  Stoupání Kundaliní a její působení jsou spontánní procesy, kterými nelze vědomě manipulovat a které můžeme pouze podpořit vyvážeností levého a pravého kanálu subtilního systému, technikami sahadža jógy, respektem ke všepronikající energii meditací. Jakmile byla naše Kundaliní probuzena, vystoupila tímto středním kanálem nad vrchol hlavy. Postupně si začínáme uvědomovat ohromné vnitřní galaxie našeho subtilního systému. Toto počáteční probuzení kundalini neboli seberealizace je pouhým počátkem dalších dobrodružství, kdy se seberealizace bude upevňovat.

Schéma zobrazení stoupání Kundaliní jednotlivými kanály

Čtěte také: dharana neboli pozornost

Mnozí lidé dokázali zůstat dítětem i v dospělosti a neztratili představivost, která se věkem utlumí tím, že pomocí slov nahradíme obrazy. Čím je pro pátou čakru řeč, tím je pro šestou čakru vizualizace. Známe ze svého okolí mnoho lidí, kteří nepraktikují jógu, a přesto dokážou tuto schopnost báječně využívat například vyhledáváním krásných chvil v přírodě a jejich zpětným vybavováním v běžném životě. Je to forma meditace. Šestá čakra je poklad uprostřed kořenu nosu, její název lze přeložit jako „vědět, vnímat, znát“. Je to místo propojení nádí kanálů idy, pingaly a sušumny a zároveň je zde umístěn poslední, tzv. Šivův uzel. Pokud dosáhneme určité úrovně vědomí, pochopíme skryté síly za těmito uzly. Začínají se nám otevírat dveře, od nichž nám nemůže dát klíč nikdo jiný, najít jej musíme sami. Pravé poznání je prožitá zkušenost. 
Základním symbolem šesté čakry je kruh znázorňující nikoli prázdnotu, ale čisté poznání, čistou existenci. Dva okvětní lístky po stranách značí dualitu, jejímž vyjádřením jsou třeba dvě hemisféry mozku, jin a jang, dva póly energie. Cílem je dosažení polarizace, jednoty.


Více zde: http://www.jitka-joga.cz/energeticky-system-nadi-cakry-/sesta-cakra-adzna-treti-oko-/

 

Stavba hypofýzy

Tato žláza je umístěna nad zkřížením zrakových nervů, což je místo, kde se setkávají optické nervy, které vedou z očí. Skládá se z předního a zadního laloku, které vylučují odlišné hormony.

Funkce hypofýzy

Je to hlavní žláza v těle, která uvolňováním svých hormonů řídí vylučování hormonů z ostatních žláz s vnitřní sekrecí. Na tělesné úrovni probíhá regulace primárně z hypotalamu, který je umístěn nad ní a vysílá své zprávy do krevního oběhu a nervového systému. Hypotalamus získává informace z různých oblastí mozku, které se starají o normální funkce těla. Mezi tyto informace patří teplota, emoce, spánek, obranné mechanismy, žízeň, sexuální potřeby a hlad. Pokud se zaznamená, že došlo k vychýlení z normální hodnoty, postupuje zpráva dolů do hypofyzy a uvolní se její hormony.

Tyto hormony kolují v krevním systému, dokud nedosáhnou žádoucího cíle. Tím může být další žláza s vnitřní sekrecí, např. štítná žláza, nadledvinky, vaječníky a varlata nebo určitý orgán jako např. prsa, děloha nebo ledviny. Nerovnovážný stav, který zaznamenal hypotalamus, se upravuje chemickými a hormonálními procesy; tato úprava se dostane zpět do hypotalamu systémem zpětné vazby („feed-back”), a to následně zastaví vylučování hormonů z hypotalamu.

Hypotalamus je jednou z původních částí sympatického nervového systému, součásti autonomního nervového systému. Sympatikus je původce reakce „útok nebo útěk”, popsané v kapitole o základní čakře.

Z ezoterického hlediska se zdá, že zatímco hypotalamus je hlavní žláza, která řídí fyzické tělo, je podvěsek mozkový (hypofyza) díky svému spojení s epifyzou hlavním regulačním zařízením mezi duchem a hmotou a proto souvisí s třetím okem.

Integrující funkce třetího oka

Řekli jsme si, jak energie nižších čaker představujících osobnost, přijímají a spojují se s energiemi vyšších čaker, představujících duši. Tyto procesy jsou řízeny třetím okem. Jinými slovy, toto centrum se zaměřuje na sjednocení duše a osobnosti a obecně na sjednocení všech projevů duality. Toto poslání je symbolicky vyjádřeno dvěma laloky mozkového podvěsku. Třetí oko také sjednocuje nejdůležitější aspekty tvoření. Z korunního centra přijme podnět, který je výrazem vůle duše a vytvoří tvrzení, které vyjadřuje záměr tvořit v souladu s touto vůlí.

Čtěte také: soustředění jako takové

Záměr pak přejde do krční čakry, centra pro vyjádření tvořivosti. Tímto způsobem slouží třetí oko jako prostředník mezí vůlí a tvořivou silou a lze ho považovat za oblast přání nebo lásky duše. Proto v této čakře nacházíme všechny tři vlastnosti původního

Zdroje: vůli, lásku a tvořivou inteligenci, které společně vedou k materializaci formy, což je směs ducha a hmoty.

Třetí oko má dvě paže (symbolizované dvěma laloky podvěsku mozkového); jedna představuje ducha a druhá hmotu. Obě jsou spojeny s centrální životní silou, která proudí mezi korunní a základní čakrou. Tato triáda představuje kříž, na kterém člověk nachází sám sebe, když skloubí sílu osobnosti a duše a začne chápat skutečnosti Velkého plánu.

 

Duchovní aspekt: odpovědnost za sebe sama

Slovo odpovědnost pochází z francouzského „spondere”, což znamená zaručit se nebo slíbit; celé slovo má význam znovu něco slíbit. Ezotericky to naznačuje, že existuje vnitřní závazek projevit podnět z vyššího já ve fyzickém těle a přijmout reakci na tento projev jako prostředek růstu duše. Symbolizuje to reakce podvěsku mozkového na vyšší podněty, kdy uvolňuje své hormony a reakce na zpětnou vazbu z dalších žláz s vnitřní sekrecí, kterým vylučování hormonů přizpůsobuje.

Mnoho lidí je velmi odpovědných ve vztahu k ostatním, ale potřeby jejich vlastní duše mohou být velmi nenaplněné. Vlastně používají svou odpovědnost jako prostředek, jak se vyhnout cestě své duše (krční čakra).

Nejdůležitější složkou odpovědnosti je naučit se vnímat podněty duše a naplňovat její potřeby.

Podněty přicházejí ve formě inspirace nebo intuice a mohou být opominuty, pokud je přehluší emoční pocity osobnosti. Vaše intuice mluví jen k vám. Emoční pocity nebo instinkty pocházejí z minulých zkušeností nebo z kolektivního vědomí. Znamená to, že nemohou být specifické a mohou vás svést na nesprávnou cestu.

Důvěřovat vlastní intuici často znamená, že se musíte snažit sami bez podpory společnosti. Mnoho velkých Mistrů šlo po této pouti stejně jako mnoho mužů a žen, kteří v průběhu století významně změnili dějiny světa.

Já sama jsem se učila důvěřovat své intuici tak, že jsem podle ní jednala, pokud jsem zaslechla stejnou zprávu dvakrát. Nyní mně to ve většině případů stačí jedenkrát! Naslouchání intuici nezaručuje, že budeme mít snadný život, ale určitě ho to učiní zajímavější a vede nás k rozšíření vědomí duše.

Když se naučíte přijímat tyto podněty, je dalším bodem vaše ochota realizovat je ve fyzickém světě. Ke konfliktu může dojít v oblasti krční čakry. Pokud však začnete věřit své intuici, vliv duše se zvýší a cesta podnětu přes krční čakru se stane snadnější.

To je první stupeň splnění slibu, který jste si dali. Druhý stupeň je reagovat na zpětnou vazbu způsobem, který zvýší porozumění a moudrost. (V trávicím traktu můžeme tento stupeň přirovnat ke vstřebávání a asimilaci.) Je mnohem jednodušší nechat zkušenosti přicházet neuvědoměle a přehlížet poučení, které sebou nesou.

Jindy se zase uzavřeme do emocí nebo si stanovíme systém přesvědčení, které jsou zaměřené na určitou zkušenost a ne na zprávu, kterou přináší. Dostat se vpřed můžeme pouze objektivní analýzou výsledného stavu, a to je druhý stupeň splnění našeho slibu.

Třetí oko nám umožňuje přehled situace a přijetí podnětu seshora.

Lze říci, že se toto oko dívá třemi směry. Nahoru s měrem ke korunní čakře a podnětům duše; dolů k základní čakře a funkcím ostatních čaker a ven prostřednictvím fyzických očí na svět realizací.

OSTATNÍ Č A K R Y

To, co vidíme, je to, co jsme vytvořili, očima podněty jen nepřijímáme, ale také je pomáháme vysílat.

Emoce spojené s třetím okem

Odmítnutí podnětu duše na jakékoli úrovni systému čaker může vést k nerovnováze v oblasti třetího oka. To proto, že to, co vidíme fyzickýma očima ve vnějším světě, neodráží představy, vytvářené třetím okem. Dojde k nerovnováze, narušení orientace a ke zmatku. Nejběžnější příčinou problému je, že člověk pracuje výhradně na úrovni osobnosti a snaží se překonat nejistotu, nedostatek důvěry, potřebu být potřebován, pocit nemilovanosti, ztrátu kontroly a další problémy ega. Jediným způsobem, jak obnovit rovnováhu, je uvědomit  si, že jsme si nevšímali představ duše, zastavit se a udělat si přehled o situaci.

V mnoha případech dochází k dočasným zrakovým potížím, které symbolizují vnitřní zmatek. Stává se to proto, že mysl nemůže pracovat se dvěma odlišnými obrazy a má snahu jeden z nich vypnout, aby se rovnovážný stav obnovil. (Stává se to také u dětí, které šilhají a svalová nekoordinovanost způsobuje, že se do mozku dostávají dva obrazy. Ve snaze obnovit rovnováhu se nervové podněty z jednoho oka vypnou a oko přestává pracovat.

Pokud není dobré oko rychle zakryto a tak povzbuzena činnost v druhém oku, ztratila by se jeho fyzická schopnost vidět navždy.) Podobně musí být mezi dvěma obrazy – jedním z duše a jedním z osobnosti – nalezen nějaký kompromis, dříve než se jeden z nich trvale vypne. Pokud nedojde k vědomému rozhodnutí, může mít kompromisní řešení podobu duševní nebo tělesné nemoci, která pomůže obnovit rovnováhu. Něco se musí změnit dříve než přijde další zmatek a stres. Může to být období meditací nebo klidu v ústraní a přemítání o cestě, kterou jsme již ušli.

Řeč těla

Obvyklým znamením, že je někdo příliš citlivý na to, aby viděl svět takový, jaký doopravdy je, jsou černé brýle, vlasy   spadající přes oči nebo zakrývání si očí rukama. V podstatě se tito lidé schovávají, protože jsou přesvědčeni, že ve vnějším světě nelze dosáhnout harmonie. Často jsou také velmi citliví na kritiku a cítí se zranitelně, když se k nim lidé příliš přiblíží. Vyhýbají se očnímu kontaktu, dívají se dolů do země nebo přes vaše rameno a věří, že maska, kterou si nasadili, je ochrání před zkoumavým pohledem.

Tyto projevy jsou úzce spojeny se solar plexem a problémem sebeocenění a jsou stejně jako akné velmi obvyklé v období dospívání (neláska k sobě). Lidé s těmito projevy potřebují být ujištěni, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí dále schovávat. Mohou pak zjistit, že svět není tak ohrožující a lze po něm kráčet s důvěrou a ne jen zírat do země. Některé nemoci spojené s t ř e t ím okem

1) Tlakové bolesti hlavy

Souvisejí se spojnicí mezi krční čakrou a třetím okem a objevují se obvykle tehdy, když si toho člověk nabere víc než dokáže zvládnout, protože naslouchá jen potřebám osobnosti a přehlíží intuici. Napětí a tlak může stoupat z oblasti šíje a ramen, a to znamená, že si člověk „nakládá” příliš mnoho odpovědnosti a nevšímá si svých vlastních potřeb.

Je potřeba si udělat čas nahlédnout dovnitř a objektivně znovu posoudit situaci. To často vede k odložení nadbytečných břemen, která nespadají do naší odpovědnosti a dává nám to svobodu postoupit na cestě.

2) Migréna

Bolesti hlavy tohoto typu souvisejí se změnami v přívodu krve do oblasti hlavy a mozku. Na počátku dojde ke stažení cév, a to vede ke smyslovým změnám v očích a v dalších částech těla. Pak následuje rozšíření cév, které způsobuje bolesti hlavy, světloplachost a popřípadě nevolnost a zvracení. Je mnoho věcí, které migrénu spouštějí jako např. čokoláda, sýr, červené víno, káva, pozdní noční hodina, příliš mnoho spánku, stres a problémy s krční páteří.

Pokud jsou potíže dlouhotrvající, je třeba se všech těchto věcí vystříhat. Z psychologického a duchovního hlediska lze pozorovat, že bolesti hlavy jsou daleko častější u svědomitých pracovníků, kteří si nechávají své problémy sami pro sebe. V tom je silná podobnost s osobnostním typem, který má sklon onemocnět vředy na dvanácterníku. To částečně spojuje migrénu se solar plexem a tendencí ostatním vyhovět.

U dětí můžeme pozorovat abdominální (vztahující se k břichu)migrény, které se projevují nevolností a bolestí břicha. Tyto svědomité děti je obvykle třeba znovu a znovu ujišťovat, že je milujeme proto, jaké jsou a ne proto, co dělají. U mnoha lidí se migrény objevují o víkendech nebo na začátku dovolené. Částečně je to způsobeno uvolněním, které umožňuje podvědomí, aby se projevilo a částečně skutečností, že se lidé tohoto typu cítí užitečně jen tehdy, když pracují. Proto je pro ně odpočinek hlavním stresujícím činitelem.

Často je pro ně velmi obtížné být spontánní a uvolnění, což dokládá skutečnost, že se u některých lidí migréna objevuje při orgasmu, což je stav naprostého uvolnění! Lidé, kteří trpí migrénami, by si měli uvědomit, za co jsou skutečně odpovědní a nejednat podle toho, aby vyhověli ostatním. Také by se měli naučit jednat alespoň někdy spontánně!

3) Problémy s viděním

Takových potíží je nespočetně, ale často i jejich název napovídá, kde může být na psychologické a duchovní úrovni nerovnováha.

A) Krátkozrakost

Vztahuje se většinou ke stavu mysli stejně jako k vidění. Ukazuje na sklon být příliš vtažen do každodenních drobných starostí a obavu podívat se do budoucnosti.

B) Dalekozrakost

Může se týkat lidí, kteří žijí v minulosti a v budoucnosti a přehlížejí přítomnost. Mají obavu se podívat na to, co se děje přímo před jejich očima. Mohlo by se totiž ukázat, že kdyby se podívali pravdě do očí, museli by se vypořádat se svými obavami.

C) Glaukom (zelený zákal)

Je to stav, kdy dochází ke zvyšování tlaku vnitrooční tekutiny, která tlačí na zrakové nervy a může to vést až k oslepnutí. Nejdříve je postiženo periferní vidění a zůstává jen „tunelové” vidění. Na psychologické a duchovní úrovni lze u těchto lidí často pozorovat takové omezené vidění v jejich veškerém chování. Mohou být tvrdí a netolerantní k potřebám ostatních lidí jako výsledek mnohaletého osobního utrpení. Vzpomínám si na ženu, která v důsledku glaukomu oslepla, a musela se naučit přijímat pomoc od ostatních, což předtím odmítala. Tak se naučila mít ráda sama sebe i svého partnera.

D) Katarakta (zákal)

Je to nemoc, která postihuje oční čočku. Tato průhledná vrstva dovoluje světlu proniknout na citlivou sítnici, kde se chemickými a neurologickými procesy zaznamená to, co vidíme. Čočky mění svůj tvar, aby se přizpůsobily vzdálenosti předmětu, na který se díváme. Na psychologicko-duchovní úrovni to symbolizuje pocit, že je život jednotvárný a fádní, a strach, že nás nečeká nic opravdu radostného, a tedy černé vyhlídky do budoucna. Všechny tyto poruchy vidění mohou opravdu způsobit temnotu. Ale v této prázdnotě se často objeví malé světélko, kterého jsme se dříve nevšimli. Toto světlo je symbolem světla duše.

E) Astigmatismus

Jedná se o stav, kdy zakřivení rohovky na obou očích není symetrické. Je to vrozená vada a ukazuje na to, že člověk má zde za úkol se naučit používat třetí oko spojené s intuicí a tak najít rovnováhu.

F) Skvrny

Lékaři vidí původ malých černých teček v zorném poli v narušené funkci vnitrooční tekutiny. Ezotericky je oko spojeno s játry a tyto tečky se začnou více vyskytovat tehdy, když dojde k narušení toku energie v játrech vlivem negativních emocí jako vztek, zášť a lítost. Člověk prostě nevidí jen „rudě”, ale také „černě”. Odstraňte svůj hněv a zmizí i černé tečky.

4) Zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami

V nosu se běžně vytváří sekret, který slouží k ochraně sliznice před vnějšími vlivy. K nadměrné sekreci dochází´při zánětu, ať už je způsobený infekcí nebo je to reakce na složky potravy nebo na dráždivé podněty, na které je nos a dutiny přecitlivělý. Z duchovního pohledu souvisí přecitlivělost se srdeční čakrou a nadměrně aktivním imunitním systémem, který je třeba uvést do rovnováhy. Jsou zde však také další souvislosti:

A) Výtok z nosu

směřuje do krku a způsobuje, že člověk stále polyká, kašle nebo má zahleněný krk. Ezotericky to souvisí se slzami, které nebyly vyplakané; mohou to být slzy zklamání stejně jako slzy smutku.

B) Sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin)

V oblasti tváře jsou čtyři dutiny, které zesilují rezonanci hlasu a odlehčují lebku. Nejčastěji je postižena infekcí nebon alergií maxilární (čelistní) a frontální (čelní) dutina. Ezotericky souvisí čelistní dutiny s krční čakrou a pocity lítosti a hněvu, způsobenými nemožností se vyjádřit. Čelní dutina souvisí s třetím okem a vyjadřuje zmatek a vnitřní slzy, když je cesta vpřed nejasná. Dutiny lze vyčistit tím, že se budeme věnovat svým pocitům i tím, že odstraníme ze svého okolí dráždící podněty.

Doporučení, jak harmonizovat třetí oko

1) Naučte se používat intuici. Bývá to obvykle první myšlenka, která nám přijde na mysl; ta druhá je většinou instinktivní.

2) Sedněte si a meditujte nebo si najděte klidné místo, kde si můžete znovu probrat zkušenosti uplynulého dne a ponechat si ty, které jsou užitečné – ty ostatní nechat odejít.

3) Naučte se dívat na situaci s nadhledem. Dívejte se na věci spíše z pohledu vašeho vyššího já než z pohledu ega.

4) Pokud jsou věci nejasné, uvědomte si, že je to jen vnější obraz, který je třeba změnit a ne vnitřní skutečnost.

5) Zeptejte se sami sebe, jestli se držíte slibů, které jste dali Stvořiteli, t. j. zda umožňujete vaší vnitřní bytosti se plně projevit.

6) Podívejte se zpět na svůj život a všimněte si, zda se ze svých chyb učíte nebo jen stále opakujete stejný typ chování. Rozhodněte se, že to změníte.

7) S třetím okem je spojena indigově modrá barva. Je to barva hlubin oceánu a neohraničenosti noční oblohy. Ukazuje na to, že vaše tvořivost nemá meze a jediné, co ji omezuje, jste vy sami. Použijte tuto barvu, abyste rozšířili své horizonty.

8) Dívejte se na svět jako na místo neohraničených možností, kde je místo pro práci i pro hru.

Z knihy Léčivá-síla-čaker-v-praxi

---

čtěte také: - podrobná praxe čaker

---

Vstup do adžna čakry - "křupnutí"

 
Čakry, v taoismu zvané energetická centra, jsou víry psychické energie, které pro své otevření většinou opět potřebují klidnou mysl a uvolněné a pružné tělo, tedy podmínky, které většina z nás, i kdyby měla o podobné věci zájem, nesplňuje ani náhodou, protože čakry jsou příliš zablokovány a tělo je příliš ztuhlé a necitlivé na to, aby čakry dokázalo vnímat. Proto je vhodné, když hledač provádí kromě cvičení na probuzení kundaliní také dlouhodobě některá z mnoha dostupných cvičení na odblokování čaker včetně ásan.
Tak jako u čchi, i čakry je obtížné změřit moderními přístroji. Přesto existují a jsou ztotožňovány s nervovými pletenci v lidském těle, a zejména pak s endokrinními žlázami, tedy žlázami s vnitřní sekrecí, které vstřikují své výměšky přímo do krve. Tyto žlázy mají funkce, které už věda dokázala rozpoznat, ale jsou mezi nimi jistě i mnohé, na které ještě světlo vědy nezasvítilo.
Čchi, zejména pak kundaliní, při svém příslušném natlakování v těle dokáže tyto čakry postupně odzdola otevírat a vyrovnávat a optimalizovat jejich funkce. Neptejte se mne, proč tomu tak je. Je úžasné, že je v lidské moci a vůli takovou neuvěřitelnou věc vůbec dokázat. Vyladěné čakry, chcete-li, tak žlázy, ale čakry jsou opravdu přesnější pojem, pak fungují jako spojené nádoby, které dokáží postupně vyladit celé tělo a mysl na optimum pro příslušného jedince. Ozdravují a omlazují tělo i ducha hledače. Snižují jeho biologický i psychologický věk.
Důležitým momentem na cestě kundaliní vzhůru je adžňa čakra, zvaná též čakra třetího oka. Zde totiž dochází ke vstupu kundaliní přímo do mozku a po příslušném natlakování čchi v těle pod touto čakrou se za doprovodu křupnutí v kořeni nosu a možná i světelných efektů otevře přístup do posvátného hájemství našeho superkompjůtru. Mozek je takový elektrický spotřebič, který má své psychogenní mozkové pole. Stejnosměrné napětí elektrického mozkového pole má kardinální vliv na všechny procesy, které se v mozku odehrávají, a tedy i na naše zdraví a štěstí.
Jakkoli se to zdá neuvěřitelné, od chvíle, kdy překonáme úroveň adžňa čakry, můžeme svůj mozek a své psychogenní mozkové pole, bez ohledu na názory současné vědy, bezprostředně ovlivňovat regulováním toku životní energie do mozku či jejího tlaku. Bioenergie totiž stoupá postupně páteří až do mozku, který po této energii doslova prahne a pokud ji dostane v dostatečném množství, doslova rozkvétá. (Pokud má mozek bioelektřiny příliš, lze ji svést dolů pomocí kanálů ída a pingala nebo pomocí meridiánu zvaného dráha početí do zásobárničky v solární pleteni.) Pubococcygeus je totiž prostřednictvím centrálního kanálu propojen přímo s mozkem. Při orgasmu se naše mozky energetizují na krátkou dobu; pomocí cvičení na proudění kundaliní pak dlouhodobě. Kundaliní je přeměněná sexuální energie.
Až do chvíle, kdy se otevře přístup pro energii do mozku, můžeme couvnout, máme-li strach z neznáma a bojíme-li se dobrodružství. Životní energie dodaná některým z výše zmíněných cvičení z nás dokáže vyprchat během cca 12 hodin. Proto je žádoucí provádět energetická cvičení dvakrát denně. Pokud nedodáme tělu další bioenergii, tlak kundaliní postupně poklesne, až se životní energie nakonec během několika týdnů vytratí, stáhne se zpět do svého zdroje v pánevním dnu a znovu usne. Čakry a meridiány se postupně částečně i plně zablokují a vytratí, proudí jimi jen minimum energie a tělo opět funguje jako za „starých pořádků". Škoda. 

---

celá tato stránka v anglické verzi- chakras in life

---

...doporučené externí odkazy

třetí oko

čakry - na křídlech andělů

čakra - wiki

čakry a jejich význam

---

...tip na stránky

ledviny | životní energie

pepomat blog

---

Spřátelené blogy: pepomat - wordpress

pepomatwebmium - blogspot 

pepomatwebmium - blog

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na